Jesteś tutaj: Pomoc PIT-38

PIT-38 - Instrukcja krok po kroku

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem rozliczenia PIT-38. Znajdą w nim Państwo prezentację programu PITax.pl, informacje o tym jak wypełnić PIT oraz najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczenia PIT-38 z programem PITax.pl.

Spis treści

1. Przychody z kapitałów pieniężnych 2. Gdzie uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych? 3. Przychody z giełdy uzyskane w Polsce 4. Rodzaj przychodów kapitałowych uzyskanych za granicą 5. Dochody z giełdy uzyskane za granicą 6. Przychody z odsetek uzyskane za granicą 7. Pozostałe przychody 8. Przychody z anonimowych rachunków zbiorczych 9. Przychody z wygranych 10. Inne przychody 11. Straty z giełdy 12. Odliczenie straty z giełdy 13. Czy masz miejsce zamieszkanie w Polsce? 14. Zryczałtowany podatek

1. Przychody z kapitałów pieniężnych

Przychody z kapitałów pieniężnych

Na tym ekranie należy wybrać "Tak", aby przejść do rozliczania PIT-38, "Tak" zaznaczamy, jeśli uzyskaliśmy przychody z papierów wartościowych lub dostaliśmy PIT-8C. "Tak" należy wybrać nawet wtedy, gdy przychody były niższe od kosztów lub gdy otrzymaliśmy przychody z odsetek, udziału w zyskach w spółkach itp.


2. Gdzie uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych?

Gdzie uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych?

Na tym ekranie należy wybrać miejsce uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych - w Polsce i/lub za granicą. Aby wybrać dane miejsce należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej".


3. Przychody z giełdy uzyskane w Polsce

Przychody z giełdy uzyskane w Polsce
Na tym ekranie należy wpisać przychody i koszty z papierów wartościowych, co do których nie dostaliśmy PIT-8C. Przychody i koszty z papierów wartościowych z PIT-8C zostały już automatycznie zaciągnięte przez program. Możemy edytować wczytane koszty, jeśli nasze rzeczywiste koszty były wyższe niż wykazane na PIT-8C.

Część E w PIT-8C

W części E PIT-8C (p.38) są wykazane przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, co do których osoba wystawiająca PIT- 8C nie była w stanie określić, czy dochody te podlegają opodatkowaniu, czy nie - na podstawie art.19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.)

Art. 19 powyższej ustawy wskazuje, które przychody są zwolnione z opodatkowania, a zatem nie trzeba ich wykazywać w PIT. Do przychodów tych zaliczamy przychody:

 • z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.
 • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r. Papiery o których mowa w art.52 to papiery wartościowe, które są dopuszczone do publicznego obrotu, nabyte na podstawie publicznej oferty lub na Giełdzie Papierów Wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 ustawy z 21 sierpnia 1997 r - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
 • z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r., o których mowa w art. 3 ust. 3 (prawa pochodne, kontrakty terminowe i opcje, itp) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651)

 

Koszty uzyskania przychodów wykazane w PIT-8C

Informacje o przychodach z papierów wartościowych w większości przypadków dostajemy na PIT-8C. W druku tym, są również zawarte informacje o kosztach uzyskania przychodów. Zazwyczaj dane te przepisujemy do PIT-38, jednak może się zdarzyć, że przysługują nam wyższe koszty uzyskania przychodów niż te wykazane w PIT-8C, gdyż  biuro maklerskie wykazuje w informacji PIT-8C tylko te koszty, które są mu znane. Jeżeli podatnik poniósł również inne wydatki związane ze zbywanymi papierami wartościowymi, to w zeznaniu rocznym również może uwzględnić te wydatki. Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane.

Koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych) oraz wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane np. z obsługą rachunku przez biuro maklerskie (prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów, itp.). Kosztami są również wydatki związane z nabyciem lub objęciem papierów wartościowych bez pośrednictwa biura maklerskiego, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w S.K.A. (np. opłaty notarialne), a także zapłacone odsetki i prowizje od kredytów, za które nabyto papiery wartościowe, udziały lub ogół praw i obowiązków w S.K.A.

Kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o. lub ogółu praw i obowiązków w S.K.A. są zapłacone odsetki i prowizje od kredytu, za który nabyte zostały te papiery, udziały lub ogół praw i obowiązków w S.K.A. przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która faktycznie została wydatkowana na zakup papierów wartościowych, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w S.K.A.

W przypadku nabycia przez podatnika papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny cena nabycia wynosi 0 zł, natomiast wolny od podatku jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Przychody niewykazane na PIT-8C

Są to przychody z kapitałów pieniężnych uzyskane w Polsce, gdy podmiot niebędący płatnikiem podatku nie był zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C - czyli dochody z papierów wartościowych, do których nie otrzymaliśmy PIT-8C.

4. Rodzaj przychodów kapitałowych uzyskanych za granicą

Rodzaj przychodów kapitałowych uzyskanych za granicą

Na tym ekranie należy wybrać rodzaj przychodów uzyskanych za granicą. Aby wybrać dany rodzaj należy kliknąć w odpowiedni kafalek i przejść "Dalej".


5. Dochody z giełdy uzyskane za granicą

Dochody z giełdy uzyskane za granicą

Na tym ekranie należy wybrać kraj uzyskania przychodów oraz podać przychód, koszty oraz podatek zapłacony za granicą - dotyczący papierów wartościowych. Jeżeli, po wyborze kraju, ujrzymy informację "dochody uzyskane w tym państwie nie podlegają opodatkowaniu" - to należy przejść Dalej, ponieważ w powyższym przypadku dochodów z papierów wartościowych nie należy wykazywać w PIT.


6. Przychody z odsetek uzyskane za granicą

Przychody z odsetek uzyskane za granicą

Na tym ekrane należy podać wysokość podatku z uzyskanych odsetek i innych kapitałów pieniężnych za granicą


7. Pozostałe przychody

Pozostałe przychody

Ten ekran przedstawia rzadkie kategorie dochodów z jakich można rozliczyć się w PIT-38. Na tym ekranie do wyboru mamy dochody z: wygranych lub odsetek, rachunków zbiorczych i inne wcześniej niewymienianie. Aby wybrać daną kategorią należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej".


8. Przychody z anonimowych rachunków zbiorczych

Przychody z anonimowych rachunków zbiorczych
Na tym ekranie należy podać przychody dotyczące anonimowych rachunków zbiorczych. Z anonimowymi rachunkami zbiorczymi mamy do czynienia, gdy instytucja prowadząca nie zna danych osobowych podatnika.Podanie przychodów z anonimowych rachunków zbiorczych jest obowiązkiem informacyjnym, gdyż podatek został już odprowadzony przez dom maklerski itp.

Anonimowe rachunki zbiorcze

Z anonimowymi rachunkami zbiorczymi mamy do czynienia, gdy instytucja prowadząca nie zna Twoich danych osobowych i nie może przesłać Ci formularza PIT-8C. Jest to jedynie obowiązek informacyjny. Podatek został już odprowadzony przez dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, czy też inną instytucję, w której posiadasz taki rachunek. Opcja ta dotyczy głównie osób posiadających rachunki za granicą.

9. Przychody z wygranych

Przychody z wygranych

Na tym ekranie należy podać wysokość podatku od wygranych lub odsetek (uzyskanych w Polsce) - pod warunkiem, że podatek od tych dochodów nie został od nas pobrany. W praktyce zdarza to sie bardzo rzadko, ponieważ organizatorzy konkursów pobierają podatek "z góry".


10. Inne przychody

Inne przychody
Na tym ekranie należy podać wysokość podatku od wymienionych przychodów - pod warunkiem, że podatek od tych dochodów nie został od nas pobrany. W praktyce zdarza to sie bardzo rzadko, ponieważ płatnicy tych przychodów pobierają podatek "z góry".

Wypłata z IKZE

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:

 • na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz 
 • pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej w 5 lat,
 • w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Nie ma możliwości wypłaty z IKZE gdy nie spełniono powyższych warunków.

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być – w zależności od wniosku oszczędzającego – wypłacone jednorazowo lub w ratach. Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takiej sytuacji wypłatę środków będzie można pobierać przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.
W razie jednorazowej wypłaty oszczędzający wykaże kwotę wypłaty z IKZE – na podstawie informacji otrzymanej z instytucji dokonującej wypłaty – w zeznaniu składanym za rok, w którym tę wypłatę otrzymał. Natomiast przy wypłacie w ratach podatek będzie pobierany w formie zaliczek przez płatnika (instytucję wypłacającą).

Zwrot oszczędności z IKE

Oszczędzający mogą wcześniej (przed ukończeniem 60 lat) wycofać zgromadzone na IKE oszczędności, jednakże wiąże się to z koniecznością zapłacenia 19% podatku.
Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.

11. Straty z giełdy

Straty z giełdy
Na tym ekranie należy wybrać "Tak", jeśli chcemy rozliczyć stratę z giełdy poniesioną w ciągu 5 poprzednich latach.

Straty z giełdy

Odliczenie dotyczy wyłącznie strat poniesionych z przychodów, podlegających w latach
2009-2013 opodatkowaniu z tytułu odpłatnego zbycia:

 •  papierów wartościowych,
 •  pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 •  pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 •  udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

12. Odliczenie straty z giełdy

Odliczenie straty z giełdy

Na tym ekranie należy podać wysokość poniesionej straty giełdy w ciągu ostatnich 5. lat, a także kwotę straty odliczonej w ubiegłych latach. Kwota odliczonej straty nie może przekroczyć 50% całej poniesionej straty.


13. Czy masz miejsce zamieszkanie w Polsce?

Czy masz miejsce zamieszkanie w Polsce?

Ten ekran, to odpowiedź na pytanie o miejsce zamieszkania w Polsce.


14. Zryczałtowany podatek

Zryczałtowany podatek

Na tym ekranie, osoby, które odpowiedziały, że nie mają miejsca zamieszkania w Polsce i zgłosiły w urzędzie chęć płacenia zryczałtowanego podatku - wpisują odpowiednia kwoty podatku.


Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00