Jesteś tutaj: Pomoc PIT-36

PIT-36 - Instrukcja krok po kroku

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem rozliczenia PIT-36. Znajdą w nim Państwo prezentację programu PITax.pl, informacje o tym jak wypełnić PIT oraz najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczenia PIT-36 z programem PITax.pl.

Spis treści

1. Źródła przychodów PIT-36 2. Rodzaj działalności gospodarczej 3. Dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej 4. Dochody ze spółki 5. Należne i wpłacone zaliczki z działalności 6. Dokumentacja działalności gospodarczej 7. Spraw. o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej 8. Źródła przychodów zagranicznych 9. Dochody z pracy za granicą 10. Dochody z praw autorskich uzyskane za granicą 11. Dochody z emerytur i rent zagranicznych 12. Dochody z działalności gospodarczej uzyskane za granicą 13. Źródła przychodów zagranicznych 2 14. Dochody z działalności osobistej uzyskane za granicą 15. Dochody z najmu za granicą 16. Dochody inne uzyskane za granicą 17. Przychody z najmu i dzierżawy 18. Przychody z działalności osobistej i praw autorskich 19. Źródła przychodów 2 20. Przychody ze sprzedaży rzeczy 21. Dochody małoletnich dzieci 22. Działy specjalne produkcji rolnej 23. Źródła przychodów 3 - rzadkie 24. Dochody z wygranych 25. Utraty ulg 26. Utracone ulgi gospodarcze 27. Anonimowe rachunki zbiorcze 28. Inne przychody (bardzo rzadkie) 29. Ulga na dzieci 30. Ulgi do rozliczenia 31. Ulga na internet 32. Ulga z tytułu darowizn 33. Ulga rehabilitacyjna 34. Ulga mieszkaniowa 35. Ulga budowlana - PIT/2K 36. Ulgi dla firm 37. Ulga badawczo-rozwojowa 38. Dane jednostki naukowej 39. Ulga na nowe technologie 40. Ulga za wyszkolenie uczniów 41. Ulgi firmowe - odliczenia od podatku 42. Straty z działalności gospodarczej 43. Kredyt podatkowy/zwolnienie podatkowe 44. Dochód nieobjęty zwolnieniem 45. Działalność w gminach zagrożonych bezrobociem 46. Prowadzenie działalności na terenach SSE 47. Odsetki karne 48. Kwota odsetek karnych 49. Koszty uzyskania przychodu z pracy 50. Koszty uzyskania przychodu inne niż z pracy 51. Odliczenia PIT-36 52. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 53. Nienależnie pobrane świadczenia 54. Pozostałe odliczenia 55. Miejsce zamieszkania

1. Źródła przychodów PIT-36

Źródła przychodów PIT-36

Ten ekran przedstawia kategorie dochodów z jakich można rozliczyć się w PIT-36. Na tym ekranie do wyboru mamy działalność gospodarczą, przychody zagraniczne, najem oraz działalność osobistą. Aby wybrać daną kategorię należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej"


2. Rodzaj działalności gospodarczej

Rodzaj działalności gospodarczej

Ten ekran służy do wyboru rodzaju rozliczanej przez nas lub/i współmałżonka działalności gospodarczej. Wybieramy, czy nasz działalność miała formę jednosobowej działalności, czy spółki.


3. Dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej

Dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej

Ten ekran służy do podania podstawowych informacji o prowadzonej jednosobowej działalności (nazwy, adresu, NIP-u) oraz informacji finansowych (przychodów oraz kosztów).


4. Dochody ze spółki

Dochody ze spółki

Ten ekran służy do podania podstawowych informacji o spółce (nazwy, adresu, NIP-u oraz udziału w spółce) oraz informacji finansowych (przychodów oraz kosztów).


5. Należne i wpłacone zaliczki z działalności

Należne i wpłacone zaliczki z działalności
Na tym ekranie należy podać zaliczki należne (te, które powinniśmy wpłacać do urzędu), jak i zaliczki wpłacone (te, które faktycznie wpłaciliśmy). Dodatkowo, na tym ekranie, możemy zaznaczyć opcję, że rozliczamy zaliczki w formie uproszczonej.

Czym są należne zaliczki?

Rozliczeniu w rocznej deklaracji podatkowej podlegają zaliczki należne za dany miesiąc, a nie wyłącznie zaliczki wpłacone w danym roku podatkowym. W związku z powyższym podatnik deklarować powinien zaliczki za okres styczeń – grudzień danego roku (przy założeniu że prowadził działalność cały rok).

Czym są zaliczki uproszczone?

Uproszczona forma wpłacania zaliczek polega na wpłacaniu zaliczek miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym:

 • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy (rok temu) albo
 • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (dwa lata temu) – jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu.

6. Dokumentacja działalności gospodarczej

Dokumentacja działalności gospodarczej

Jeśli prowadzilmy działalność gospodarczej lub mamy przychody ze spółki, możemy być również zobowiązani do prowadzenia jej dokumentacji. Na tym ekranie odpowiadamy na pytania dotyczące obowiązku prowadzenia dokumentacji takiego biznesu. Pytania te m.in. poruszają kwestie: czy prowadzone są księgi rachunkowe (pełna księgowość) zamiast księgi przychodów i rozchodów, czy ustalane są ceny transakcyjne dla podmiotów powiązanych oraz czy w ramach prowadzonej działalności miały miejsce transakcje z podmiotami zagranicznymi. Jeśli sekcja ta nas nie dotyczy, odpowiadamy "Nie" na każde pytanie i przechodzimy "Dalej".


7. Spraw. o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

Spraw. o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

Na tym ekranie podajemy dane potrzebne do wypełnienia dokumentu SPR/MT, czyli sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego. Wypełniamy w przypadku obowiązku prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej oraz załączenia załącznika SPR-MT.


8. Źródła przychodów zagranicznych

Źródła przychodów zagranicznych

Ten ekran przedstawia kategorie dochodów zagranicznych, z których chcemy rozliczyć się w PIT.  Na tym ekranie do wyboru mamy zagraniczne przychody: z pracy, praw autorskich, emerytur/rent, działalności gospodarczej . Aby wybrać daną kategorią należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej".


9. Dochody z pracy za granicą

Dochody z pracy za granicą
Na tym ekranie wybieramy kraj zagraniczny, w którym pracowaliśmy w oparciu na umowę o pracę, a także wpisujemy dochód zagraniczny oraz podatek zapłacony za granicą - przeliczone na złotówki. W prawym panelu dodatkowo zawarto instrukcję, jak należe przeliczyć dochody na złotówki oraz jak odliczyć dietę z tytułu pracy za granicą.

Jak przeliczyć dochody zagraniczne na złotówki?

Osiągnięty za granicą przychód należy pomniejszyć o 30% należnej diety. Na początku należy odliczyć dietę, a dopiero potem dochody przeliczamy na złotówki.

Czym jest dieta?

Przychody z pracy osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku pracy, pomniejszamy za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, o 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Aby odliczyć dietę nie trzeba pracować w sferze budżetowej.

Jak obliczyć przychód z uwzględnieniem diety?

 1. Odpowiednią dietę (przysługującą za dzień pobytu za granicą) należy pomnożyć przez 30% (dieta * 0,3).
 2. Następnie ustalamy przysługującą dietę za miesiąc pracy (wynik z pkt. 1 mnożymy przez 30 lub przez 31). 
 3. Powyższą czynność wykonujemy dla każdego miesiąca, w którym pozostawaliśmy w stosunku pracy (wliczamy urlopy pracownicze oraz weekendy).
 4. Teraz ustalamy miesięczne przychody z uwzględnieniem diet: w tym celu od miesięcznego przychodu odejmujemy wyliczoną dietę wg pkt. 2 i 3.
 5. W kolejnym kroku poszczególne przychody z pkt. 4 przeliczamy na złotówki - stosujemy kurs średni walut, ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
 6. Następnie dodajemy miesięczne przychodu z pkt 5. do siebie - i jest to kwota, którą należy wpisać do pola "dochód uzyskany za granicą".

10. Dochody z praw autorskich uzyskane za granicą

Dochody z praw autorskich uzyskane za granicą

Na tym ekranie wybieramy kraj zagraniczny, w którym uzyskaliśmy dochody z praw autorskich, a także wpisujemy dochód zagraniczny oraz podatek zapłacony za granicą - przeliczone na złotówki.


11. Dochody z emerytur i rent zagranicznych

Dochody z emerytur i rent zagranicznych

Na tym ekranie wybieramy kraj zagraniczny, z którego uzyskiwaliśmy emeryturę lub rentę, a także wpisujemy dochód zagraniczny oraz podatek zapłacony za granicą - przeliczone na złotówki.


12. Dochody z działalności gospodarczej uzyskane za granicą

Dochody z działalności gospodarczej uzyskane za granicą
Na tym ekranie wybieramy kraj zagraniczny, w którym prowadziliśmy działalność gospodarczą, a także wpisujemy dochód zagraniczny oraz podatek zapłacony za granicą - przeliczone na złotówki.

Czym jest zakład?

Zakład występuje, wtedy gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

 • istnieje placówka o stałym charakterze (np. miejsce zarządu, filia, biuro, fabryka, warsztat, kopalnia, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom oraz każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych),
 • działalność wykonywana jest za pośrednictwem tej placówki,
 • budowa prowadzona za granicą - plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne trwają dłużej niż określony w umowie czas – najczęściej 12 miesięcy.

13. Źródła przychodów zagranicznych 2

Źródła przychodów zagranicznych 2

Ten ekran przedstawia dalsze kategorie dochodów zagranicznych, z których chcemy rozliczyć się w PIT.  Na tym ekranie do wyboru mamy zagraniczne przychody z: działalności osobistej, najmu oraz inne przychody wcześniej nie wymienione. Aby wybrać daną kategorią należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej".


14. Dochody z działalności osobistej uzyskane za granicą

Dochody z działalności osobistej uzyskane za granicą

Na tym ekranie wybieramy kraj zagraniczny, z którego uzyskaliśmy dochód z działalności osobistej, np. zleceń., a także wpisujemy dochód zagraniczny oraz podatek zapłacony za granicą - przeliczone na złotówki.


15. Dochody z najmu za granicą

Dochody z najmu za granicą

Na tym ekranie wybieramy kraj zagraniczny, w którym wynajmowaliśmy dom/mieszkanie, a także wpisujemy dochód zagraniczny oraz podatek zapłacony za granicą - przeliczone na złotówki.


16. Dochody inne uzyskane za granicą

Dochody inne uzyskane za granicą

Na tym ekranie wybieramy kraj zagraniczny, w którym uzyskiwaliśmy niewymienione wcześniej dochody zagraniczne, a także wpisujemy dochód zagraniczny oraz podatek zapłacony za granicą - przeliczone na złotówki.


17. Przychody z najmu i dzierżawy

Przychody z najmu i dzierżawy

Na tym ekranie podajemy przychody, koszty oraz zaliczki dotyczące najmu.


18. Przychody z działalności osobistej i praw autorskich

Przychody z działalności osobistej i praw autorskich
Na tym ekranie podajemy przychody, koszty oraz zaliczki dotyczące działalności osobistej (np. zlecenia) oraz praw autorskich.

Kiedy stosujemy 50% koszty uzyskania przychodów?

50 - procentowe koszty uzyskania przychodów stosuje się do poniższych przychodów:

 • z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;
 • z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;
 • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami -  z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
 • Powyższe koszty nie mogą przekroczyć limitu 42 764 zł- jednakże, jeżeli podatnik udowodni, że poniesione koszty były wyższe (np. poprzez udokumentowane wydatki) wtedy może zastosować koszty faktycznie poniesione.

19. Źródła przychodów 2

Źródła przychodów 2

Ten ekran przedstawia dalsze kategorie dochodów z jakich można rozliczyć się w PIT-36. Na tym ekranie do wyboru mamy odpłatne zbycie rzeczy, dochody małoletnich dzieci oraz działy specjalne produkcji rolnej. Aby wybrać daną kategorią należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej".


20. Przychody ze sprzedaży rzeczy

Przychody ze sprzedaży rzeczy
Na tym ekranie podajemy przychody oraz koszty dotyczące odpłatnego zbycia rzeczy. Z odpłatnego zbycia rzeczy mamy obowiązek się rozliczyć, gdy od dnia naybycia/wytworzenia do dnia sprzedaży rzeczy nie minęło pół roku.

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów możemy podzielić na dwie kategorie:

 1. Koszty nabycia sprzedawanej rzeczy.
 2. Koszty odpłatnego zbycia danej rzeczy.


1. Do kosztów nabycia zaliczamy:

 • cenę, za jaką kupiliśmy daną rzecz,
 • opłaty, jakie ponieśliśmy aby nabyć daną rzecz, np. podatek vat, podatek PCC, opłaty rejestracyjne, opłaty notarialne, zapłacone oodsetki, prowizje, itd,
 • koszty wytworzenia danej rzeczy.


2. Do kosztów odpłatnego zbycia zaliczamy wydatki, które ponieśliśmy, aby daną rzecz sprzedać, np:

 • prowizje komisu, pośredników,
 • koszty wyceny danej rzeczy,
 • koszty ogłoszeń prasowych,
 • opłaty notarialne, sądowe.

Pamiętajmy, aby wszystkie koszty były udokumentowane - w tym celu powinniśmy zachowywać dowody zakupu oraz dowody sprzedaży rzeczy.

 

21. Dochody małoletnich dzieci

Dochody małoletnich dzieci

Na tym ekranie wybieramy źródło, z jakiego nasze małoletnie dziecko uzyskało dochód oraz wpisujemy przychody, koszty i zaliczki. Dodatkowo, musimy zaznaczyć opcję, komu przysługuje prawo pobierania pożytków z dochodów dzieci (kto ma władzę rodzicielską).


22. Działy specjalne produkcji rolnej

Działy specjalne produkcji rolnej
Na tym ekranie podajemy przychód, koszty oraz zaliczki dotyczące działów specjalnych produkcji rolnej, a także wybieramy sposób dokumentowania przychodów.

Sposób dokumentowania przychodów

Przychody z działów specjalnych ustala się na podstawie ksiąg podatkowych (księgi rachunkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów) lub na podstawie norm szacunkowych.
Jeżeli nasze przychody dwa lata temu wyniosły równowartość 1 200 000 euro - wtedy mamy obowiązek prowadzić księgi podatkowe.
Natomiast jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z działów specjalnych wyniosły mniej niż równowartość 1 200 000 euro - wtedy możemy wybrać określanie przychodów; na podstawie norm lub na podstawie ksiąg. Wybór sposobu ustalania przychodu zależy od podatnika - poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.
Normy szacunkowe są określane corocznie przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”-  a także można je znaleźć w załączniku nr 2 - "Tabela rodzajów i rozmiarów działów specl. produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego" do ustawy o PIT.

23. Źródła przychodów 3 - rzadkie

Źródła przychodów 3 - rzadkie

Ten ekran przedstawia bardzo rzadkie kategorie dochodów z jakich można rozliczyć się w PIT-36. Na tym ekranie do wyboru mamy dochody z: wygranych lub odsetek, utraty ulg, rachunków zbiorczych i inne wcześniej niewymienianie. Aby wybrać daną kategorią należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej".


24. Dochody z wygranych

Dochody z wygranych

Na tym ekranie należy podać wysokość podatku od wygranych lub odsetek - pod warunkiem, że podatek od tych dochodów nie został od nas pobrany. W praktyce zdarza to sie bardzo rzadko, ponieważ organizatorzy konkursów pobierają podatek "z góry".


25. Utraty ulg

Utraty ulg

Na tym ekranie zaznaczamy odpowiednią opcję, gdy w ubiegłych latach odliczyliśmy daną ulgę, a następnie utraciliśmy do niej prawo. Również na tym ekranie zaznaczamy, czy utraciliśmy ulgi dotyczące działalności gospodarczej lub działów specjlanych produkcji rolnej.


26. Utracone ulgi gospodarcze

Utracone ulgi gospodarcze

Na tym ekranie należy podać kwoty utraconych ulg dotyczących działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej - jeśli ulgę rozliczyliśmy w poprzednich latach, a w ubiegłym roku utraciliśmy do niej prawo.


Jakie gminy są zagrożone wysokim bezrobociem?

Są to gminy, które były zagrożone bezrobociem w latach obowiązywanie ulg inwestycyjnych (przed 1995 r.). To gminy:
1. W województwie bydgoskim:

gmina-miasto – Inowrocław,
Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kamień Krajeński, Kruszwica, Mroczna, Nakło nad Notecią, Pakość, Rojewo, Sadki, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Więcbork, Złotniki Kujawskie.

2. W województwie ciechanowskim:

gmina-miasto – Działdowo,
Bieżuń, Działdowo, Iłowo-Osada, Kuczbork-Osada, Lidzbark, Lubowidz, Lutocin, Płośnica, Rybno, Żuromin.

3. W województwie elbląskim – wszystkie gminy.

4. W województwie gdańskim:

gmina-miasto – Tczew,
Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew.

5. W województwie gorzowskim:

Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Dobiegniew, Drawno, Drezdenko, Krzęcin, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Recz, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn.

6. W województwie jeleniogórskim:

gmina-miasto – Kamienna Góra,
Bolków, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów.

7. W województwie kaliskim:

Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat, Ostrzeszów.

8. W województwie kieleckim:

gmina-miasto – Starachowice,
Bliżyn, Brody, Końskie, Mirzec, Mniów, Pawłów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Wąchock.

9. W województwie koszalińskim:

gminy-miasta: Białogard, Darłowo, Koszalin, Szczecinek, Świdwin,
Barwice, Będzino, Białogard, Biały Bór, Biesiekierz, Bobolice, Borne Sulinowo, Brzeźno, Czaplinek, Darłowo, Drawsko Pomorskie, Grzmiąca, Kalisz Pomorski, Karlino, Malechowo, Manowo, Mielno, Ostrowice, Polanów, Połczyn-Zdrój, Rąbino, Sianów, Sławoborze, Szczecinek, Świdwin, Świeszyno, Tychowo, Wierzchowo, Złocieniec.

10. W województwie krośnieńskim:

Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne.

11. W województwie legnickim:

gminy-miasta: Chojnów, Złotoryja,
Chojnów, Gromadka, Pielgrzymka, Warta Bolesławiecka, Zagrodno, Złotoryja.

12. W województwie łomżyńskim:

gminy-miasta: Kolno, Łomża,
Grabowo, Jedwabne, Kolno, Łomża, Mały Płock, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Stawiski, Śniadowo, Turośl, Wizna, Zbójna.

13. W województwie łódzkim - wszystkie gminy.

14. W województwie olsztyńskim:

gminy-miasta: Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Mrągowo, Ostróda, Szczytno,
Barciany, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Dąbrówno, Dobre Miasto, Dźwierzuty, Górowo Iławeckie, Grunwald, Iława, Janowiec Kościelny, Janowo, Jedwabno, Jeziorany, Kętrzyn, Kiwity, Kolno, Korsze, Kozłowo, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Lubomino, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Ostróda, Pasym, Piecki, Reszel, Sępopol, Sorkwity, Srokowo, Szczytno, Świętajno, Wielbark, Zalewo.

15. W województwie opolskim:

gminy pozostałe: Grodków.

16. W województwie ostrołęckim:

gmina-miasto – Ostrów Mazowiecka,
Brok, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Wąsewo.

17. W województwie pilskim:

gminy-miasta: Chodzież, Wałcz, Wągrowiec, Złotów,
Białośliwie, Budzyń, Chodzież, Człopa, Damasławek, Gołańcz, Jastrowie, Krajenka, Krzyż Wielkopolski, Lipka, Łobżenica, Margonin, Miasteczko Krajeńskie, Mirosławiec, Okonek, Rogoźno, Ryczywół, Szamocin, Tarnówka, Trzcianka, Tuczno, Ujście, Wałcz, Wapno, Wągrowiec, Wieleń, Wyrzysk, Wysoka, Zakrzewo, Złotów.

18. W województwie piotrkowskim:

gmina-miasto – Bełchatów,
Bełchatów, Dłutów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rząśnia, Szczerców, Zelów.

19. W województwie radomskim:

gmina-miasto – Pionki,
Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Pionki, Szydłowiec.

20. W województwie rzeszowskim:

gmina-miasto – Mielec,
Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy.

21. W województwie słupskim - wszystkie gminy.

22. W województwie suwalskim:

gminy-miasta: Ełk, Giżycko, Suwałki,
Bakałarzewo, Banie Mazurskie, Biała Piska, Budry, Dubeninki, Ełk, Filipów, Giżycko, Gołdap, Jeleniewo, Kalinowo, Kowale Oleckie, Kruklanki, Mikołajki, Miłki, Olecko, Orzysz, Pisz, Pozezdrze, Prostki, Przerośl, Raczki, Ruciane-Nida, Rutka-Tartak, Ryn, Stare Juchy, Suwałki, Szypliszki, Świętajno, Węgorzewo, Wieliczki, Wiżajny, Wydminy.

23. W województwie szczecińskim:
Bielice, Brojce, Dobra, Dolice, Dziwnów, Golczewo, Gryfice, Kamień Pomorski, Karnice, Kozielice, Lipiany, Łobez, Nowogard, Osina, Płoty, Przelewice, Pyrzyce, Radowo Małe, Resko, Rewal, Świerzno, Trzebiatów, Warnice, Węgorzyno.

24. W województwie toruńskim:

gminy-miasta: Chełmża, Grudziądz, Nowe Miasto Lubawskie, Wąbrzeźno,
Biskupiec, Brzozie, Chełmża, Dębowa Łąka, Grodziczno, Grudziądz, Gruta, Książki, Kurzętnik, Łasin, Łubianka, Łysomice, Nowe Miasto Lubawskie, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą, Wąbrzeźno.

25. W województwie wałbrzyskim - wszystkie gminy.

26. W województwie włocławskim :

gminy-miasta: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, Rypin,
Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Brzuze, Koneck, Raciążek, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Waganiec, Zakrzewo.

27. W województwie zielonogórskim:

gminy pozostałe: Brody, Jasień, Lubsko, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Tuplice.

27. Anonimowe rachunki zbiorcze

Anonimowe rachunki zbiorcze

Na tym ekranie należy podać przychody dotyczące anonimowych rachunków zbiorczych.

Z anonimowymi rachunkami zbiorczymi mamy do czynienia, gdy instytucja prowadząca nie zna danych osobowych podatnika. Podanie przychodów z takich rachunków zbiorczych jest obowiązkiem informacyjnym, gdyż podatek został już odprowadzony przez dom maklerski itp.


Anonimowe rachunki zbiorcze

Z anonimowymi rachunkami zbiorczymi mamy do czynienia, gdy instytucja prowadząca nie zna Twoich danych osobowych i nie może przesłać Ci formularza PIT-8C. Jest to jedynie obowiązek informacyjny. Podatek został już odprowadzony przez dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, czy też inną instytucję, w której posiadasz taki rachunek. Opcja ta dotyczy głównie osób posiadających rachunki za granicą.

28. Inne przychody (bardzo rzadkie)

Inne przychody (bardzo rzadkie)
Na tym ekranie należy podać wysokość podatku od wymienionych przychodów - pod warunkiem, że podatek od tych dochodów nie został od nas pobrany. W praktyce zdarza to sie bardzo rzadko, ponieważ płatnicy tych przychodów pobierają podatek "z góry".

IKE a IKZE

CO TO JEST IKZE
IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to konto, na którym można oszczędzać na emeryturę poprzez dokonywanie odpowiednich wpłat.
Możemy zaoszczędzić podwójnie, ponieważ kwoty, które wpłacamy na IKZE podlegają rocznemu odliczeniu od podatku. Odliczyć można wysokość wpłaconej składki, jednak nie więcej niż  5331,60 zł. Wpłacone kwoty na IKZE odliczamy wypełniając roczne zeznanie podatkowe (np. PIT-37), a kwotę wpłaconych składek wpisujemy w PIT/O.
Wypłaty (wyciągnięcie środków) z IKZE podlegają opodatkowaniu - zazwyczaj podatek jest pobierany przez odpowiednią instytucję przy wypłacie środków.

CO TO JEST IKE
IKE to indywidualne konto emerytalne. Na nim również można gromadzić oszczędności na emeryturę. Z tytułu wpłat na IKE nie przysługuje żadna ulga podatkowa, ale wypłacona nam kwota jest zwolniona z podatku.

Podsumowując:
Oszczędzając na IKZE przysługuje nam coroczna ulga podatkowa, odliczenie od podatku wpłaconych kwot (wykazywane w zeznaniu rocznym), ale wypłacana już nam kwota podlega podatkowi.
Oszczędzając na IKE nie przysługuje nam coroczna ulga podatkowa, ale wypłacana nam kwota jest zwolniona z podatku. Warunkiem tego przywileju jest wyciągnięcie kwoty z IKE w wieku co najmniej 60 lat oraz dokonywanie wpłat przez co najmniej 5 wcześniejszych lat.
Gdy zgromadzone pieniądze na IKE wypłacimy wcześniej, to mamy obowiązek zapłacić 19 - procentowy podatek od zysku. Podatek ten jest zazwyczaj pobierany przez odpowiednią instytucję przy wypłacie środków.

Wypłata z IKZE

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:

 • na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz 
 • pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej w 5 lat,
 • w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Nie ma możliwości wypłaty z IKZE gdy nie spełniono powyższych warunków.

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być – w zależności od wniosku oszczędzającego – wypłacone jednorazowo lub w ratach. Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takiej sytuacji wypłatę środków będzie można pobierać przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.
W razie jednorazowej wypłaty oszczędzający wykaże kwotę wypłaty z IKZE – na podstawie informacji otrzymanej z instytucji dokonującej wypłaty – w zeznaniu składanym za rok, w którym tę wypłatę otrzymał. Natomiast przy wypłacie w ratach podatek będzie pobierany w formie zaliczek przez płatnika (instytucję wypłacającą).

Zwrot oszczędności z IKE

Oszczędzający mogą wcześniej (przed ukończeniem 60 lat) wycofać zgromadzone na IKE oszczędności, jednakże wiąże się to z koniecznością zapłacenia 19% podatku.
Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.

29. Ulga na dzieci

Ulga na dzieci
Na tym ekranie należy podać PESEL dzieci oraz zaznaczyć za ile miesiecy przysługuje nam ulga na dziecko. Istotne jest przez ile miesięcy w roku wychowywaliśmy dziecko, a nie jak długo pracowaliśmy. Jeśli pracowaliśmy od września do grudnia, ale dziecko mieliśmy przez cały rok - to ulga przysługuje nam za cały rok.

Czy mogę odliczyć ulgę na dziecko, które urodziło się w grudniu?

Tak. Możemy wtedy odliczyć ulgę za cały miesiąc. Nawet jeśli dziecko urodziło się 30 grudnia, to przysługuje nam kwota pełnego miesięcznego odliczenia.

Czy osoba płacąca alimenty może odliczyć ulgę na dziecko?

Tak. Warunkiem odliczenia ulgi na dziecko jest posiadanie władzy rodzicielskiej, czyli nawet po rozwodzie ulga przysługuje obojgu rodzicom - jednak pamiętajmy, że cała ulga przysługuje obojgu rodzicom łącznie. Można ją odliczyć po połowie lub w dowolnej proporcji.

Czy ulga na dzieci przysługuje za miesiące wakacyjne?
 • W przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole po wakacjach, ulga przysługuje za cały rok (12 miesięcy).
 • W przypadku maturzystów, którzy nie podejmą nauki na studiach, ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne.
 • W przypadku maturzystów, którzy podejmą naukę na studiach, ulga przysługuje za cały rok.
 • W przypadku studentów, którzy po studiach licencjackich podejmują naukę na studiach magisterskich, ulga przysługuje za cały rok. Jeżeli student nie podejmuje studiów magisterskich, to ulga przysługuje za miesiące nauki, łącznie z miesiącem, w którym złożono egzamin dyplomowy.
Ile wynosi ulga na dziecko?

Wysokość ulgi na dziecko jest uzależniona od ilości dzieci. Ulga przysługuje łącznie obojgu małżonkom.

 • jedno dziecko - miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (roczna 1112,04 zł). Ulga przysługuje nam, gdy dochód nie przekroczył 56 000 zł - w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim lub 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok. Do dochodów tych wlicza się dochody z papierów wartościowych/kapitałów pieniężnych oraz z dział. gospodarczej opodatkowanej liniowo (stawką 19%)
 • dwójka dzieci - miesięczna ulga wynosi po 92,67 zł na każde dziecko (razem 185,34 zł), roczna - po 1112,04 zł na każde dziecko (roczna ulga na dwójkę dzieci, to 2224,08 zł) - niezależnie od dochodów rodziców.
 • trójka dzieci:  miesięczna ulga: na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67 (razem: 352, 01 zł). Roczna ulga: na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04, na trzecie dziecko: 2000, 04 (Roczna ulga na trójkę dzieci, to 4224,12). Ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
 • czwórka lub więcej dzieci: miesięczna ulga: na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67, na czwarte i każde kolejne po 225 zł (miesięczna ulga na czworo dzieci, to 577,01 zł). Roczna ulga wynosi: na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04, na trzecie dziecko: 2000,04 zł, na czwarte i każde kolejne po 2700 zł - roczna ulga na czworo dzieci wynosi 6924,12 zł. Ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
Jak obliczyć ulgę, gdy w trakcie roku kończy się dany etap życia, np. ukończenie 25 lat przez dziecko, ślub?

Ślub dziecka
Ulga przepada począwszy od miesiąca, w którym dziecko wzięło ślub (nawet dziecko małoletnie).
Przykład: gdy ślub odbył się 2.06.2019 r., to ulga przysługuje za miesiące od stycznia do maja, czyli w wysokości 463,35 zł (92,67 * 5 miesięcy).

Ukończenie 25 lat przez dziecko
Gdy dziecko ukończy 25 lat, to za miesiąc, w którym dziecko obchodziło 25 urodziny, ulga przysługuje. Po tym miesiącu ulgi już nie ma.
Przykład: gdy dziecko kończy 25 lat 13.10.2019 r., to ulga przysługuje za miesiące od stycznia do października, czyli w wysokości 926,70 zł (92,67 * 10 miesięcy).

Kiedy można odliczyć ulgę na dzieci?

Ulga przysługuje na dzieci:
• małoletnie,
• bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek)
pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• do ukończenia 25. roku życia uczące się lub studiujące -  jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł. Do dochodów tych nie wlicza się renty.

Kiedy ulga na dzieci nie przysługuje?

Ulga na dzieci nie przysługuje, gdy rodzice lub dziecko prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub ryczałtowo lub gdy sa opodatkowani podatkiem tonażowym. Jeśli rodzice oprócz dział. gospodarczej uzyskują też inne dochody  - rozliczane na PIT-37 (dochody z pracy, emerurty, renty, itp), to wtedy ulgę można rozliczyć na PIT-37.

Komu przysługuje ulga na dzieci?

Odliczenie przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym.
Z odliczenia nie mogą korzystać zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni w przypadku, gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje.

30. Ulgi do rozliczenia

Ulgi do rozliczenia

Na tym ekranie możemy wybrać ulgi, które chcemy rozliczyć. Do wyboru mamy ulgę internetową, rehabilitacyjną, wydatki mieszkaniowe oraz darowizny (w tym oddanie krwi).


Czy darowizna musi być w formie pieniężnej?

Nie, nie musi. Możemy odliczyć darowiznę przekazaną zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej. Darowizna pieniężna może być przekazana tylko w formie bezgotówkowej (np. czekiem). Nie odliczymy darowizny przekazanej bezpośrednio gotówką.
W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Czy jako emeryt lub rencista mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Jeśli jesteśmy osobą niepełnosprawną (lub mamy taką osobę na utrzymaniu), to możemy odliczyć ulgę, pod warunkiem, że ponieśliśmy odpowiednie wydatki. Samo posiadanie statusu emeryta lub rencisty nie jest wystarczające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Czy mogę odliczyć darowiznę przekazaną przez portal internetowy (np. siepomaga.pl, PayU, dotpay, itp)?

Tak - jeśli jesteśmy w stanie wykazać wysokość poniesionego przez nas wydatku (posiadamy dowód wpłaty, e-mail z kwotą oraz danymi organizacji, itp) oraz adresata wpłaty to możemy odliczyć darowiznę. Darowizna musi być przekazana na cele pożytku publicznego (nie zawsze musi to być Organizacja Pożytku Publicznego), na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub na cele kultu religijnego.

Czym są cele kultu religijnego?

Są to datki na kościół - na wyposażenie, pomoc w budowie, rozbudowę kościoła itd, np. na zakup obrazu, dofinansowanie budowy lub przekazanie kościołowi elementów do jego wnętrza. Darowizna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie musi to być darowizna pieniężna.

Darowizny na cele kultu religijnego można przekazywać nie tylko kościołom, ale i podmiotom, które w zakresie swojej działalności organizują prace ewangelizacyjne, rozpowszechniają chrześcijaństwo.
Jeśli odpowiednia instytucja (która realizuje cele pożytku publicznego) zawiera w swoim statucie cele zadań publicznych takie jak działalność chrześcijańsko-charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej, nauka i in. oraz cele kultu religijnego jak praca ewangelizacyjna, tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata, współpraca z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi, itd. i dokonano wpłat darowizn na cele kultu religijnego to można takie wydatki odliczyć jako darowizny na cele kultu religijnego.

Jakim kościołom/instytucjom można przekazać darowiznę?

Darowiznę można przekazać Kościelnym osobom prawnym, czyli: metropoliom, archidiecezjom, diecezjom, parafiom, kościołom, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskim dziełom misyjnym oraz administraturom apostolskim, które realizują działalność charytatywno-opiekuńczą.

Możemy również odliczyć darowiznę przekazaną kościołom innym niż katolickim, np. Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu, Kościołowi Adwentystów, Ewangeliczno - Augsburskiemu, Starokatolickiemu Kościołowi Mariawitów itd. - ważne jest, aby darowizna była przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą danego kościoła (np. pomoc bezdomnym, ubogim, sierotom itp).

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna, to osoba, która posiada:

 • orzeczenie przyznające jeden z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, szkoleniową, socjalną lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności, dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. - a zatem orzeczeń zaliczających do tzw. grup inwalidzkich

I grupa inwalidzka:
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.
II grupa inwalidzka:
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy lub posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Ulgę rehabilitacyjną mogą odliczyć:

 • osoby niepełnosprawne lub
 • osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej w rozliczanym roku nie przekroczył 12 357,60 zł.

31. Ulga na internet

Ulga na internet

Ten ekran służy do wpisania szczegółowych danych dotyczących odliczenia na internet. Wpisujemy tu kwoty poniesione na internet w ujęciu miesięcznym lub rocznym.


32. Ulga z tytułu darowizn

Ulga z tytułu darowizn
Na tym ekranie wybieramy rodzaj darowizny jakiej dokonaliśmy oraz uzupełniamy dane o kwotę danej darowizny (lub ilość oddanej krwi) i dane adresowe obdarowanego. Aby dodać kolejne darowizny należy wybrać niebieską zakładkę z lewej strony ekranu "dodaj ulgę".

Co mam wpisać w polu nazwa obdarowanego, gdy oddałem krew?

Proszę wpisać nazwę stacji krwiodawstwa, w której lub dla której oddano krew lub jej składniki.

Czyje dane adresowe mam wpisać, gdy oddałem krew?

Proszę wpsiać dane adresowe stacji krwiodawstwa.

Czym jest działalność charytatywno-opiekuńcza?

To działalność realizowana przez kościelne osoby prawne (metropolie, archidiecezje, diecezje, parafie, kościoły, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskie dzieła misyjnym oraz administratury apostolskie), która ma na celu pomoc innym osobom. To np. kuchnia dla bezdomnych, domy dla najuboższych, wyjazdy dla dzieci, itd.
Działalność charytatywno-opiekuńcza obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
 • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym zbawionym wolności,
 • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
 • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
 • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.
Czy można odliczyć krew oddaną ze wskazaniem dla konkretnej osoby?

Tak. Z ulgi z tytułu oddania krwi może skorzystać również osoba, która oddała krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby.

Czym są cele publiczne?

Cele publiczne należą do tzw. sfery zadań publicznych. Są one określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Należą do nich:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pożytku publicznego, w zakresie określonym wyżej.
Czym udokumentować przekazanie darowizny na kościelną dział. charyt-opiek?

W przypadku przekazania darowizn dla kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą należy posiadać dokumenty potwierdzające:

 • przekazanie darowizny,
 • pokwitowanie otrzymania darowizny,
 • sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą,
 • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Pokwitowaniem przekazania i otrzymania darowizny należy dysponować już w chwili składania zeznania rocznego. Nie musi mieć ono szczególnej formy – wystarczy, że będzie zawierało informację dotyczącą wartości przekazanej darowizny, dane dotyczące darczyńcy i obdarowanego.

Sprawozdanie obdarowanego z wykonania darowizny, czyli ze sposobu wydatkowania przekazanej kwoty na cele charytatywno-opiekuńcze podatnik powinien uzyskać w ciągu dwóch lat od dnia spełnienia darowizny.

Czy potrzebna jest dokumentacja oddania krwi lub jej składników?

Należy posiadać zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenie tego nie należy dołączać do zeznania, ale należy je przechowywać przez 5 lat.

Ile mogę odliczyć z tytułu oddania krwi/osocza lub innych składników krwi?

Wartość oddanej krwi/osocza, wyrażoną w litrach, należy pomnożyć przez 130. Jeśli oddaliśmy 0,450 l to możemy odliczyć 58,50 zł. Kwota darowizny (wraz z darowizną na cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego) nie może przekroczyć 6% dochodu.
UWAGA! PITax.pl automatycznie oblicza odpowiednie kwoty.

Jaki jest limit darowizny na kościelną działalność charyt-opiek?

Możemy odliczyć całą kwotę, jaką przekazaliśmy. Ta darowizna nie jest limitowana.

Kiedy nie mogę odliczyć darowizny ?

Nie można odliczyć darowizny przekazanej na rzecz:

 • partii politycznych i fundacji utworzonych przez te partie;
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 • samorządów zawodowych;
 • jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – w tym fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej albo majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki;
 • spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej;
 • osobom fizycznym;
 • osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
Komu można przekazać darowiznę na cele pożytku publicznego, czy tylko Organizacjom Pożytku Publicznego?

Organizacja, której przekazujemy darowiznę  nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Musi jedynie realizować cele pożytku publicznego określone w ustawie.
Darowiznę można przekazać organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, kościołom, organizacjom kościelnym, spółdzielniom socjalnym, fundacjom, stowarzyszeniom (gdy nie działają w celu osiągnięcia zysku) - na cele zadań publicznych.

33. Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna
Na tym ekranie należy wybrać, czy osoba rozliczająca PIT jest osobą niepełnosprawną, czy utrzymuje osobę niepełnosprawną, na którą ponosi wydatki związane z jej niepełnosprawnością. Również na tym ekranie należy podać wydatki poniesione w związku z niepełnosprawnością; wydatki na leki, używanie samochodu, opłacenie przewodników osób niepełnosprawnych, utrzymanie psa-przewodnika oraz inne wydtaki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Co wchodzi w skład innych wydatków?

To wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Lista wydatków jest zamknięta. Należą do nich:

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

b)osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;

 

Czy muszę posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków?

Wysokość wydatków potwierdza się na podstawie posiadanych dokumentów (faktury, paragony, dowód wpłaty).
W przypadku wydatków limitowanych (opłacenie przewodników osób, utrzymanie psa asystującego, używanie samochody na dojazdy na konieczne zabiegi rehabilitacyjnej) nie jest konieczne posiadanie dokumentów potwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie urzędu należy przedstawić dowody potrzebne do potwierdzenia odliczenia:

 • wskazać z imienia i nazwiska osobę, którą opłacono jako przewodnika, 
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych.
Jakie wydatki uprawniają do ulgi rehabilitacyjnej?

Są to wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Lista tych wydatków jest zamknięta. Do wydatków rehabilitacyjnych należą:
I. Wydatki nielimitowane - w ich przypadku od dochodu odliczysz całą kwotę. Są to:

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b)osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
- odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

II. Wydatki limitowane - w przypadku ich poniesienia odliczysz od dochodu część kwoty. Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Maksymalna kwota odliczenia każdego z wydatków limitowanych wynosi 2 280 zł.

III. Wydatki poniesione na leki - jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Nie odliczysz wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł (np. z PFRON-u, itp.). Gdy Twoje wydatki zostały dofinansowane częściowo, od dochodu możesz odliczyć tę część wydatków, która nie została sfinansowana.

O jakie leki chodzi?

Są to leki, przepisane przez lekarza specjalistę, które powinny być zażywane stale lub czasowo.
Dokument potwierdzający poniesienie tych wydatków powinien zawierać w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.
Dokumentu nie dołączamy do składanego PIT-u - musimy go jednak przechowywać przez 5 lat.

34. Ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa

Na tym ekranie należy wpisać szczegóły dotyczące odliczenia wydatków mieszkaniowych. Na górze ekranu należy zaznaczyć do jakiego PIT chcemy dołączyć PIT-D. Natomiast dolna część ekranu, to pola, w które należy wpisać odliczane kwoty ulgi odsetkowej, ulgi mieszkaniowej, wydatków na zasadzie praw nabytych oraz odliczeń, które nie znalazły pokrycia w dochodzie lub w podatku za lata ubiegłe.


Co to jest PIT-2K?
 • PIT-2K składamy, gdy rozliczamy po raz pierwszy ulgę odsetkową. To oświadczenie o wysokości poniesionych wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową. Jest to załącznik do PIT-D. 
 • PIT-2K dołączamy do PIT-D tylko w pierwszym roku dokonywania odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej. Zawsze składamy jeden PIT-2K - niezależnie od tego, czy rozliczamy się ze współmałżonkiem, czy osobno.
Co wpisać w pole "odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie za lata ubiegłe"?

Należy tu wpisać dalszą kwotę odliczeń z tytułu ponoszenia wydatków w ramach ulg mieszkaniowych, które rozliczaliśmy we wcześniejszych latach (obowiązywały w latach poprzednich), natomiast w obecnym roku już nie obowiązują (zob. Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie). Wpisujemy tu nieodliczoną jeszcze część ulgi. Niewykorzystana kwota ulgi w danym roku (ze względu na zbyt niski dochód lub podatek) przechodzi na lata następne, aż do całkowitego jej rozliczenia.
W to pole należy wpisać niewykorzystaną część ulgi na wynajem (zob. Ulga na wynajem), ulgi kredytowo-pożyczkowej (zob. O jaki rodzaj wydatków chodzi w polu "Wydatki na zasadzie praw nabytych") lub dużej ulgi budowlanej z lat 1992 - 1996 (zob. Duża ulga budowlana).

Co wpisać w pole "odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe"?

Należy tu wpisać dalszą kwotę odliczeń z tytułu ponoszenia wydatków w ramach ulg mieszkaniowych, które rozliczaliśmy we wcześniejszych latach (obowiązywały w latach poprzednich), natomiast w obecnym roku już nie obowiązują (zob. Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie). Wpisujemy tu nieodliczoną jeszcze część ulgi. Niewykorzystana kwota ulgi w danym roku (ze względu na zbyt niski dochód lub podatek) przechodzi na lata następne, aż do całkowitego jej rozliczenia.
W to pole należy wpisać niewykorzystaną część dużej ulgi budowlanej z lat 1992 - 1996 (zob. Duża ulga budowlana) lub ulgi remontowo - modernizacyjnej (zob. Ulga remontowo - modernizacyjna).

Duża ulga budowlana

Jeżeli w latach 1992-2003 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W obecnym roku (i latach następnych) rozliczamy koszty poniesione w latach 1992-2003, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi (pozostałą jej część, aż do całkowitego odliczenia). Nie możemy natomiast odliczać wydatków poniesionych po roku 2003.

1. Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:

W ramach tej ulgi możemy odliczyć wydatki poniesione (i udokumentowane) w latach 192-2003 na:

 • zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osób, które wybudowały ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 • remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego.

2. Wysokość ulgi budowlanej

Wysokość ulgi, jaką możemy odliczyć zależy od lat, w których ponieśliśmy powyższe wydatki (rozpoczęliśmy korzystanie z danej ulgi).

Lata 1992-1996

Gdy wydatki zaczęliśmy ponosić w latach 1992-1996, to w przypadku:

 • budowy budynku mieszkalnego,
 • nabdudowy i rozbudowy budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowy strychu, suszarni lub przystosowania innego pomieszczenia na cele mieszkalne

możemy odliczyć całość niewykorzystanej ulgi (bez limitów).

Natomiast, gdy nasze wydatki dotyczyły:

 • zakupu guntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • remontu i modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

możemy odliczyć 19% poniesionych od 1997 r. wydatków.

Lata 1997-2001

Jeżeli inwestycje mieszkaniowe rozpoczęliśmy w latach 1997-2001, to możemy odliczyć wydatki z nimi związane ponoszone do końca 2004 r. - możemy kontynuować odliczanie ulg, jeśli w odpowiednich latach zaczęliśmy je rozliczać i nie zdążyliśmy odliczyć całej przysugującej ulgi (niewykorzystana część przechodzi na lata następne, aż do całkowiego jej odliczenia). Wysokość ulgi zależy od rodzaju wydatków (patrz: wydatki uprawniające do ulg) – i tak, w przypadku wydatków określonych w punktach b-f możemy odliczyć 19% poniesionych nieodliczonych jeszcze kosztów.

Limity ulg z punktów b-f, dla danego roku, to:
1997- 15.561 zł,
1998 – 19.285 zł,
1999 – 25.270 zł,
2000 – 29.260 zł,
2001 – 30.950 zł,
2002 i następne – 35.910 zł

W przypadku ulgi z tytułu zakupu gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu możemy odliczyć 19% wydatkowanej kwoty, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 350 m kw. i ceny 1m kw. gruntu.

OGÓLNY LIMIT WYDATKÓW mieszkaniowych do odliczenia (z punktów a-f) wynosi – w zależności od lat ich poniesienia:
1997 r.– 81.900 zł
1998 r. – 101.500 zł
1999 r. - 133.000 zł
2000 r. – 154.000 zł
2001 r. – 161.000 zł
2002 r. – 189.000 zł
2003 r. – 189.000 zł

Limit jest łączny dla obojga małżonków.

Gdzie rozliczyć ulgę budowlaną

Odliczenia mogą dokonywać jedynie osoby, które w odpowiednich latach rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe oraz rozpoczęły odliczanie ulgi budowlanej. Te osoby mają prawo do dalszego odliczenia ulgi – odliczają niewykorzystaną jej część. Niewykorzystana część ulgi przechodzi na lata następne. Ulga z lat 1992-1996 Przysługującą nam ulgę (część jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w pole ""odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za lata ubiegłe"".

UTRATA PRAWA DO ULGI:

 • wycofanie wkładu ze spółdzielni mieszkaniowej po uprzednim odliczeniu ulgi,
 • zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy po uprzednim odliczeniu ulgi,
 • zbycie nabytego pod zabudowę gruntu/prawa wieczystego po uprzednim odliczeniu ulgi

Ulga z lat 1997-2001

Przysługującą nam ulgę (część jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w pole ""odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku"".

UTRATA PRAWA DO ULGI:

 • wycofanie ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wniesionego od 1 stycznia 1992 r. (uwaga! wycofanie wkładu ma miejsce jedynie do czasu przydzielenia mieszkania lub zamieszkania członka w przydzielonym lokalu, po tym okresie natomiast może nastąpić zwrot wniesionych wkładów, który jest obojętny podatkowo),
 • całkowita zmiana przeznaczenia lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
 • otrzymanie zwrotu uprzednio odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu
 • zbycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (także w formie darowizny).
Jaką kwotę wpisać w polu "wydatki na zasadzie praw nabytych"?

Należy tu wpisać kwotę dokonywanego odliczenia, czyli wydatki poniesione w ubiegłym roku na spłatę kredytu/pożyczki wraz z odsetkami (zob. O jaki rodzaj wydatków chodzi w polu "Wydatki na zasadzie praw nabytych") . Kwota dokonywanego odliczenia nie może być wyższa niż kwota przysługującego na dany rok podatkowy limitu odliczeń. Limit ten oblicza się jako różnicę limitu odliczeń przysługującego podatnikowi w okresie obowiązywania przepisów ustawy (tj. począwszy od 1992), a limitu odliczeń wykorzystanego w latach ubiegłych.

Kasa mieszkaniowa - ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędnośc i w kasie mieszkaniowej

Ulgę tę mogę odliczyć osoby, które przed 1.01.2002 r. zawarły kredyt kontraktowy w banku prowadzącym kasę mieszkaniową i wobec tego ponoszą wydatki z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.
Taką ulgę możemy odliczać do upływu terminu spłaty określonego w kredycie. Liczy się termin określony przed 1.01.2002 r. - czyli określony albo w umowie pierwotnej, albo w aneksie - który został zawarty najpóźniej 31.12..2001 r.

Warunki odliczenia ulgi:

 •  zawarcie kredytu kontraktowego przed 1.01.2002 r.,
 •  gromadzenie oszczędności tylko na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i tylko w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
 •  zawarcie kredytu kontraktowego w celach systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej,

 

Celami systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej są cele służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, a mianowicie:
1. Nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.
2. Uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji
i odnowienia mieszkania.
3. Spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3.
4. Nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest (lub ma być) położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Jeżeli wcześniej odliczaliśmy tzw. dużą ulgę budowlaną musimy pamiętać, aby nasze odliczenia nie przekroczyły limitu wyliczonego dla ulgi budowlanej.
Należy sprawdzić, czy kwota odliczeń z tytułu kasy mieszkaniowej mieści się w limicie, który obliczamy tak: od limitu określonego na lata obowiązywania ustawy (od 1992 r.) należy odjąć llimit już wykorzystany przez nas we wcześniejszych odliczeniach z tytułu dużej ulgi budowlanej.
Jeżeli dodatkowo korzystamy z odliczeń z tytułu spłaconych odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, to limit wynikający z ustawy musimy pomniejszyć o 19% tych odsetek.

Kiedy ulga mieszkaniowa nie przysługuje?

 •  gdy wycofaliśmy zgromadzone środki na rachunku przed upływem terminu określonego w umowie, a wycofane środki przeznaczyliśmy na inne cele niż cele mieszkaniowe,
 •  gdy przenieśliśmy uprawnienie do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich (nie dotyczy dzieci własnych i przysposobionych).
Kredyt mieszkaniowy / ulga odsetkowa

Ulgę tę mogą odliczyć osoby, które spłacają kredyt mieszkaniowy udzielony im między 1.01.2002 a 01.01.2007 r.

Ulga przysługuje na spłatę odsetek od:

 • kredytu mieszkaniowego,
 • kredytu/pożyczki zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • każdego kolejnego kredytu/pożyczki zaciagniętego na spłatę powyższych kredytów.

Gdy kredyt udzielony na spłatę powyższych zobowiązań stanowi część innego kredytu, wtedy odliczeniu podlegają jedynie odsetki od tej części kredytu, która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytów powyżej wymienionych.

Warunki odliczenia ulgi odsetkowej:

 • kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w latach 2002-2006 w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK),
 • inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt ma położenie w Polsce,
 • inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt zakończyła się nie wcześniej niż przed 1.01.2002 r.
 • odsetki zostały faktycznie zapłacone i jest to udokumentowane przez bank lub SKOK.

Jak obliczyć ulgę odsetkową?
Ulga obejmuje odsetki naliczone i zapłacone od dnia 1.01.2001 r. Wcześniejszej spłaty odsetek nie odliczamy. W 2020 odliczamy odsetki naliczone i zapłacone w roku 2019. Ulga przysługuje za odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza 325 990 zł (to limit na 2020 r).
Kwotę ulgi do odliczenia obliczymy wg poniższego wzoru:
(325 990 * kwota zapłaconych odsetek w danym roku)/wysokość zaciągniętego kredytu. Limit dotyczy łącznie obojga małżonków. Nawet jeśli rozliczają się indywidualnie (za wyjątkiem małżonków w separacji), to obowiązuje ich jeden limit. Również składają tylko jeden PIT-D.

Ulgi odsetkowej nie można odliczyć, gdy podatnik lub jego małżonek korzystał lub korzysta z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

 • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, 
 • budowę budynku mieszkalnego, 
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, 
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, 
 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, 
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, 
 • systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.


Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem: Ulga odsetkowa

Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie

To ulgi, które w obecnym roku już nie obowiązują, ale osoby, które rozpoczęły odpowiednie inwestycje mieszkaniowe oraz rozpoczęły odliczenia w latach obowiązywania ulg mogą wciąż odliczać poniesione w okresie obowiązywania ulg wydatki mieszkaniowe - jeśli jeszcze nie rozliczyły całej ulgi. Do tych ulg zaliczamy:

 • ulgę na wynajem (z lat 1992 - 2001), zob. ulga na wynajem
 • dużą ulgę budowlaną (z lat 1992 - 2003), zob. duża ulga budowlana
 • ulgę remontowo-modernizacyjną (z lat 2002 - 2005), zob. ulga remontowo - modernizacyjna

Prawo do odliczenia powyższych ulg w obecnym roku przysługuje osobom, które rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe w latach obowiązywania powyższych ulg. Nie mogą one odliczyć bieżących wydatków (z poprzedniego roku), natomiast mają prawo do odliczenia wydatków z lat obowiązywania ulgi, które nie znalazły pokrycia w dochodzie lub podatku. Oznacza to, że jeżeli nasz dochód lub podatek był za niski i nie pozwolił nam na odliczenie calej ulgi, to jej pozostałą część (jeszcze nie odliczoną) możemy odliczyć w bieżącym roku.

Warunki odliczenia ulg

 • rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej w latach obowiązywania danej ulgi,
 • nieodliczenie całej ulgi w latach jej obowiązywania,
 • prawo do skorzystania ulgi w latach jej obowiązywania.
O jaki rodzaj wydatków chodzi w polu "Wydatki na zasadzie praw nabytych"?

Jest to tzw. ulga kredytowo-pożyczkowa. Pole to wypełniają osoby, które w danym roku spłacały kredyt na cele mieszkalne. Należy tu zapisać rodzaj wydatków, na który w latach 1992-1993 zaciągnęliśmy w zakładzie pracy pożyczkę na cele mieszkaniowe lub w tych latach otrzymaliśmy kredyt na cele mieszkaniowe. Do celów mieszkaniowych zalicza się:

 • zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne,
 • remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 • poniesione wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.
Remont budynku mieszkalnego

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. REMONT LUB MODERNIZACJA PRZYŁĄCZY, elementów przyłączy budynku lub wykonanie
nowych przyłączy, obejmujące:

 • przyłącza wodociągowe, hydrofornie,
 • przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków,
 • przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie,
 • przyłącza do linii elektrycznej.


2. WYKONANIE NOWEGO PRZYŁĄCZA DO SIECI GAZOWEJ.

3. REMONT I MODERNIZACJA FUNDAMENTÓW, ŁĄCZNIE Z IZOLACJAMI, OBEJMUJĄCE:

 • wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,
 • izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,
 • osuszanie fundamentów.


4. REMONT LUB MODERNIZACJA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU LUB ICH
CZĘŚCI, dotyczące:

 • konstrukcji stropów,
 • konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych,
 • konstrukcji i pokrycia dachu,
 • docieplenia stropów i stropodachów,
 • kanałów spalinowych i wentylacyjnych,
 • pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.


5. REMONT LUB MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU, OBEJMUJĄCE:

 • tynki i okładziny zewnętrzne,
 • malowanie elewacji,
 • docieplenie ścian budynku,
 • obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.


6. WBUDOWANIE NOWYCH, WYMIANA LUB REMONT OKIEN ORAZ DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH.

7. PRZEBUDOWA UKŁADU FUNKCJONALNEGO BUDYNKU, OBEJMUJĄCA:

 • sanitariaty i kuchnie,
 • dźwigi osobowe,
 • wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.


8. REMONT, MODERNIZACJA, WYMIANA LUB WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI BUDYNKU, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,
 • instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
 • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.


9. WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH.

10. Remont części wspólnej budynku (ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów, zsypów,
magazynów, pralni, suszarni).

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ, URZĄDZEŃ EKSPLOZYMETRYCZNYCH LUB URZĄDZEŃ GAZOWYCH

 • wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),
 • przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku,
 • zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody - z zastosowaniem gazowych grzejników ciepłej wody - instalacją centralnej ciepłej wody,
 • zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników gazu,
 • wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne.
 • wykonanie instalacji gazu płynnego.
Remont lokalu mieszkalnego

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU MIESZKALNEGO

1. REMONT, MODERNIZACJA LUB WYKONANIE NOWYCH ELEMENTÓW W LOKALU MIESZKALNYM:

 • ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,
 • podłóg i posadzek,
 • okien, świetlików i drzwi,
 • powłok malarskich i tapet,
 • elementów kowalsko-ślusarskich,
 • izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,
 • pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników).


2. REMONT, MODERNIZACJA, WYMIANA LUB WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI W LOKALU MIESZKALNYM, OBEJMUJĄCE:
rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i
urządzeń dotyczących:

 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji elektrycznych,
 • instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
 • instalacji i urządzeń grzewczych,
 • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.


WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI
GAZOWEJ, URZĄDZEŃ EKSPLOZYMETRYCZNYCH LUB URZĄDZEŃ GAZOWYCH

 • remont i wymiana urządzeń gazowych,
 • remont i wymiana instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,
 • zainstalowanie, naprawa i wymiana urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,
 • zainstalowanie gazomierza.
Ulga na wynajem

ULGA NA WYNAJEM nr 1

Jeżeli w latach 1992-1996 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W obecnym roku rozliczamy koszty poniesione w latach 1992-1996, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:
Możemy odliczyć tę ulgę, jeśli w latach 1992-1996 ponieśliśmy wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali się w nim znajdujących na wynajem oraz na zakup działki pod zabudowę wyżej wspomnianego budynku.

Wysokość ulgi na wynajem:
Limit ulgi zależy od roku poniesienia wydatków. I tak w:

 • 1992 r. - limit ulgi wynosił: 247 800 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją w 1994 r.),
 • 1993 r. - 371 000 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją),
 • 1994 r. - 511 000 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją),
 • 1995 r. - 56 700 zł,
 • 1996 r. - 64 400 zł.

Powyższe limity dotyczą łącznie obojga małżonków.

ULGA NA WYNAJEM nr 2

Ta ulga pozwala nam na odliczenie wydatków poniesionych w latach 1997 - 2003.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:
Wydatki poniesione w latach 1997-2003 na budowę własnego (lub ze współwłasnością) budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej 5 lokali na wynajem oraz na zakup działki pod zabudowę tego budynku.

Wysokość ulgi na wynajem:
Limit ulgi zależy od roku poniesienia wydatków. I tak w:

 • 1997 r. - limit ulgi wynosił 81 900 zł,
 • 1998 r. - 101 500 zł,
 • 1999 r. - 133 000 zł,
 • 2000 r. - 154000 zł,
 • 2001 r. - 161 000 zł,
 • 2002 r. - 189 000 zł,
 • 2003 r. - 189 000 zł.

Powyższe limity dotyczą łącznie obojga małżonków.

Ulga remontowo - modernizacyjna

Jeżeli w latach 2003-2005 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W obecnym roku (i latach następnych) rozliczamy koszty poniesione w latach 2003-2005, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi (pozostałą jej część, aż do całkowitego odliczenia). Nie możemy natomiast odliczać wydatków poniesionych po roku 2005.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:

 • zakup materiałów i urządzeń,
 • zakup usług obejmujących:

- wykonanie ekspertyzy, opinii projektu,
- transport materiałów i urządzeń,
- wykonawstwo robót.

 • wynajem sprzętu budowlanego,
 • opłat administracyjne itp.

Powyższe wydatki muszą być ponoszone w związku z pracami remontowymi lub modernizacyjnymi budynku lub lokalu mieszkalnego.

 • Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego - zob. remont budynku mieszkalnego.
 • Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego - zob. remont lokalu mieszkalnego.

Wysokość ulgi remontowo-modernizacyjnej:
Ogólny limit wydatków z tytułu ulg mieszkaniowych wynosi 189 000 zł.
Kwota do odliczenia z tytułu ulgi remontowo-modernizacyjnej wynosi 19% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż:

 • 3% ogólnego limitu – gdy wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Odliczenie z tego tytułu nie może zatem przekroczyć 5 670 zł,
 • 2,5% ogólnego limitu – gdy wydatki dotyczyły lokali mieszkalnych. Odliczenie z tego tytułu nie może zatem przekroczyć 4 725 zł.

Limit jest łączny dla obojga małżonków.

Gdzie rozliczyć ulgę remontowo-modernizacyjną:
Przysługującą nam ulgę (część jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w pole odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe.

35. Ulga budowlana - PIT/2K

Ulga budowlana - PIT/2K

Ten ekran wypełniamy, gdy chcemy odliczyć ulgę mieszkaniową i prowadzona była inwestycja mająca na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych:

 • budowa budynku mieszkalnego,
 • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne, lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego

36. Ulgi dla firm

Ulgi dla firm

Na tym ekranie możemy wybrać ulgi, które chcemy rozliczyć - przeznaczone dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Do wyboru mamy ulgę badawczo-rozwojową, ulgę na nowe technologie oraz ulgę za wyszkolenie uczniów.  Aby wybrać daną ulgę należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej".


37. Ulga badawczo-rozwojowa

Ulga badawczo-rozwojowa

Na tym ekranie należy podać dane potrzebne do odliczenia ulgi BR (badawczo-rozwojowej); koszty poniesione w związku z działalnością BR, rodzaj działalności (badania naukowe lub prace rozwojowe) oraz rodzaj prowadzonych badań (podstawowe, stosowane, przemysłowe).


38. Dane jednostki naukowej

Dane jednostki naukowej

Na tym ekranie należy podać dane jednostki naukowej, z którą zawarto umowę dotyczącą prowadzenia badań naukowych.


39. Ulga na nowe technologie

Ulga na nowe technologie
Na tym ekranie należy podać kwotę, za jaką byto nową technologię - jeślu wydatek ten nie został nam sfinansowany. Kwota ulgi do rozliczenia wynosi 50% kosztów.

Czym są nowe technologie?

Nowe technologie to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych (np. wyniki badań i prac rozwojowych), która przyczynia się do wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących wyrobów lub usług. Aby coś było uznane za nową technologię, nie może być stosowane na świecie dłużej niż 5 ostatnich lat i musi być potwierdzone przez niezależną od podatnika jednostkę naukową.
Nabycie nowej technologii to nabycie praw do wyżej wymienionej wiedzy poprzez ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.

40. Ulga za wyszkolenie uczniów

Ulga za wyszkolenie uczniów
Na tym ekranie należy podać kwotę odliczanej ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów. Ulga za wyszkolenie uczniów przysługuje osobom, które przed 1.01.2004 r. podpisały z uczniami lub szkołami umowę o praktykę lub przygotowanie zawodowe oraz zaczęły realizować te programy nie później niż w 2004 r.

Ulga za wyszkolenie uczniów

Ulga za wyszkolenie uczniów przysługuje osobom, które przed 1.01.2004 r. podpisały z uczniami lub szkołami umowę o praktykę lub przygotowanie zawodowe oraz zaczęły realizować te programy nie później niż w 2004 r
Z ulgi uczniowskiej mogą korzystać osoby, którym ulga ta została przyznana na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy. Odliczeniu z tego tytułu podlegają kwoty ulg przyznanych przed dniem 1 stycznia 2006 r., które nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające 2006 r., jak również kwoty ulg przyznanych na podstawie ww. przepisów po dniu 1 stycznia 2006 r.

41. Ulgi firmowe - odliczenia od podatku

Ulgi firmowe - odliczenia od podatku
Na tym ekranie możemy wybrać ulgi, które chcemy rozliczyć - przeznaczone dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Do wyboru mamy odliczenia z tytułu: strat z działalności gospodarczej, tzw. kredyt podatkowy/zwolnienie podatkowe, obniżka dochodu w gminach zagrożonych bezrobociem oraz prowadzenia działalności na terenach SSE (specjalnych stref ekonomiczych). Aby wybrać daną ulgę należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej".

Czym jest zwolnienie podatkowe?

Zwolnienie podatkowe, to zwolnienie z płacenia zaliczek:

 •  w drugim roku prowadzenia działalności - jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona przez co najmniej 10 pełnych miesięcy lub 
 •  w trzecim roku prowadzenia działalności  - gdy powyższy warunek nie został spełniony.

Takie zwolnienie nazywamy kredytem podatkowym - ponieważ spłacenie zaliczek zostaje rozłożone na raty - do spłacenia przez 5 kolejnych lat.
Co prawda, jesteśmy zwolnieni z płacenia zaliczek w drugim lub w trzecim roku prowadzenia działalności, jednakże zwolniony dochód wykazujemy w zeznaniach składanych w kolejnych 5-latach następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia – w każdym roku wykazujemy 20% dochodu z roku objętego zwolnieniem. 

42. Straty z działalności gospodarczej

Straty z działalności gospodarczej

Na tym ekranie należy podać rodzaj oraz wysokość poniesionej straty z działalności gospodarczej a także kwotę straty odliczonej w ubiegłych latach. Kwota odliczonej straty nie może przekroczyć 50% całej poniesionej straty.


43. Kredyt podatkowy/zwolnienie podatkowe

Kredyt podatkowy/zwolnienie podatkowe

Jeśli w latach 2014-2019 korzystaliśmy ze zwolnienia/kredytu podatkowgo, to należy zaznaczyć "Tak" wybrać odpowiedni rok i wpisać odpowiednią kwotę. Kredyt podatkowy, to zwolnienie z płacenia zaliczek w drugim lub trzecim roku prowadzenia działalności.


Czym jest zwolnienie podatkowe?

Zwolnienie podatkowe, to zwolnienie z płacenia zaliczek:

 •  w drugim roku prowadzenia działalności - jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona przez co najmniej 10 pełnych miesięcy lub 
 •  w trzecim roku prowadzenia działalności  - gdy powyższy warunek nie został spełniony.

Takie zwolnienie nazywamy kredytem podatkowym - ponieważ spłacenie zaliczek zostaje rozłożone na raty - do spłacenia przez 5 kolejnych lat.
Co prawda, jesteśmy zwolnieni z płacenia zaliczek w drugim lub w trzecim roku prowadzenia działalności, jednakże zwolniony dochód wykazujemy w zeznaniach składanych w kolejnych 5-latach następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia – w każdym roku wykazujemy 20% dochodu z roku objętego zwolnieniem. 

44. Dochód nieobjęty zwolnieniem

Dochód nieobjęty zwolnieniem

Na tym ekranie należy podać przychody oraz koszty - nieobjęte zwolnieniem/kredytem podatkowym.


45. Działalność w gminach zagrożonych bezrobociem

Działalność w gminach zagrożonych bezrobociem

Na tym ekranie należy podać kwotę obniżki z tytułu prowadzenie działalności na terenie szczególnie zagrożonym bezrobociem - wyłącznie dla osób, które poniosły wydatki inwestycyjne przed 1997 rokiem.


46. Prowadzenie działalności na terenach SSE

Prowadzenie działalności na terenach SSE

Na tym ekranie należy podać kwotę dochodu zwolnionego od podatku z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE).


47. Odsetki karne

Odsetki karne
Na tym ekranie należy odpowiedzieć "Tak", jeśli urząd skarbowy naliczył odsetki karne za błędnie sklasyfikowane składniki majątku.

Odsetki karne

Odsetki karne, to odsetki za błędnie sklasyfikowane składniki majątku.
Jeżeli wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku zaczęliśmy wykorzystywać w działalności (np. zaliczyliśmy do kosztów uzyskania przychodów), a nie ujęliśmy ich w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - mimo że okres ich używania wyniósł więcej niż rok, to mamy obowiązek do wykazania i zapłacenia stosownych odsetek.
Odsetki te nalicza się za okres od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Nie dotyczy składników majątku, których wartość początkowa jest niższa niż 3500 zł!

48. Kwota odsetek karnych

Kwota odsetek karnych

Na tym ekranie należy podać kwoty naliczonych odsetek w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym.


49. Koszty uzyskania przychodu z pracy

Koszty uzyskania przychodu z pracy
Na tym ekranie wykazujemy przysługujące nam koszty uzyskania przychodu z pracy. Aby odliczyć odpowiednią kwotę należy zaznaczyć jedną z opcji - zgodnie ze stanem faktycznym. Jeśli posiadamy imienne bilety okresowe, wtedy możemy zaznaczyć opcję z biletami - ta opcja jest opłacalna, gdy kwoty biletów są wyższe niż automatycznie wyliczone koszty - wedle zasad podatkowych. Jeśli przysługuje nam inna kwota kosztów niż wyliczona - wtedy wystarczy zaznaczyć opcję "Osobiście określę wysokość kosztów" i wpisać ustaloną przez siebie kwotę.

Czym jest dodatek za rozłąkę?

Dodatek za rozłąkę to rekompensata z tytułu czasowego przeniesienia pracownika poza stałe miejsce pracy.
Dodatek za rozłąkę przysługuje pracownikom, którzy wyrazili zgodę na czasowe przeniesienie poza stałe miejsce zamieszkania, a byli zatrudnieni:
- w miejscowości zamieszkania lub codziennie dojeżdżali z miejscowości zamieszkania,
- w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania a byli zakwaterowani w hotelu pracowniczym lub w mieszkaniu wynajętym przez przedsiębiorstwo.

Dodatek za rozłąkę wypłacany jest w szczególności żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom celnym, sędziom Sądu Najwyższego oraz urzędnikom państwowym.
Pozostałe osoby mogą również otrzymywać dodatek za rozłąkę, ale jest to uzależnione od pracodawcy - którzy mają swobodę w decyzji ustanawiania dodatków za rozłąkę.

Czy mogę rozliczyć bilety w ramach Urban Card/karty miejskiej?

Tak, trzeba tylko zachować dowody zakupu doładowania biletu okresowego na tej karcie. Aby rozliczyć bilety muszą być one imienne i okresowe.

Czy opłaca mi się rozliczyć bilety?

Jeżeli koszty biletów imiennych okresowych były wyższe niż przysługujące nam ustawowe koszty uzyskania przychodów, to rozliczenie biletów jest bardziej opłacalne. O tę kwotę jest pomniejszany nasz przychód do opodatkowania.


Ustawowe koszty uzyskania przychodów wynoszą:

Okrres Do 30 wrześna 2019 Regulacje przejściowe (do końca 2019)

Miesięczne
(jednoetatowcy, miejscowi)

111,25 250

Miesięczne
(jednoetatowcy, dojeżdżający)

139,06 300

Roczne
(jednoetatowcy, miejscowi)

1335 1751,25

Roczne
(jednoetatowcy, dojeżdżający)

1668,72 2151,54

Roczne
(wieloetatowcy, miejscowi)

2002,05 2626,54

Roczne
(wieloetatowcy, dojeżdżający)

2502,56 3226,92


Kwoty kosztów dla osób dojeżdżających wykazane w ramce dotyczą sytuacji, gdy nie dostawaliśmy dodatku za rozłąkę, gdy firma nie zwracała nam kosztów dojazdu do pracy lub je zwróciła, ale doliczono je do naszych przychodów. W przeciwnym razie stosujemy koszty, jak dla pracowników miejscowych.

Jakie bilety mogę rozliczyć?

Możemy rozliczyć wyłącznie bilety imienne okresowe na dojazd do pracy. Okres biletu nie ma znaczenia (mogą to być bilety tygodniowe, miesięczne, półroczne, itd).
Możemy  rozliczyć bilety komunikacji publicznej (autobusowe, kolejowe, tramwajowe, promowe). Bilety te możemy rozliczyć niezależnie od tego, czy mieszkamy w tej samej miejscowości, co pracujemy, czy w innej. Kwota odliczenia z tytułu poniesionych wydatków na bilety na dojazd do pracy jest nielimitowana.
Nie możemy tu uwzględnić wydatków na dojazd własnym samochodem (kosztów paliwa).

50. Koszty uzyskania przychodu inne niż z pracy

Koszty uzyskania przychodu inne niż z pracy
Ten ekran służy do wykazania kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich, umów zlecenie/dzieło, czy z pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych. Program podaje domyślne kwoty - wzięte z PIT-11 lub PIT-R. Jeśli nasze rzeczywiste koszty były większe - wystarczy zaznaczyć daną opcję i wpisać swoje koszty.

Czym są obowiązki społeczne lub obywatelskie?

Obowiązki społeczne, to uczestnictwo w pracach na rzecz pewnej społeczności (np. bycie wójtem, sołtysem, radnym). Obowiązki obywatelskie to zawiadywanie sprawami państwowymi jako obywatel.
Pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych to wykonywanie czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych.
Za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich uznaje się, między innymi: działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych.

Pełnienie obowiązków społecznych lub obywatelskich

Wpisujemy tu koszty uzyskania przychodów z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich lub społecznych. Koszty uwzględnnione przez ""zleceniodawcę"" są wykazane w poz. 54 PIT-11.
Koszty uzyskania przychodów z powyższych tytuów nie mogą rocznie przekroczyć:
- 1 335 zł - gdy przychody otrzymywaliśmy z jednego stosunku prawnego,
- 2002,05 - gdy przychody otrzymywaliśmy od kilku podmiotów lub od jednego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych.

Umowy zlecenia i o dzieło bez przeniesienia praw autorskich

Wykazujemy tu koszty uzyskania przychodów z umów zlecenia i o dzieło. Ustawowe koszty uzyskania przychodów:

 •  z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jak również przychodów z uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych
 •  z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 •  osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (na przykład przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym) oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
 •  z umów zlecenia i z umów o dziełowynoszą 20% przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika ze środków podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. 

Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż te wykazane w PIT-11 i możemy to udowodnić, to możemy wpisać wysokość kosztów faktycznie poniesionych.

Umowy z przeniesieniem praw autorskich

Koszty uzwględnione przez zleceniodawcę są wykazane w PIT-11. To ustawowe koszty, które nam przysługują z tytułu praw autorskich wykazanych w PIT-11. Ustawowe koszty dla praw autorskich wynoszą (są one już uwzględnione w naszym Picie) z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego – 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy),
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną –  50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy),
 •  korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy).

Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich nie mogą w roku przekroczyć 85 528 zł (wraz z umowami z przeniesieniem praw w ramach stosunku pracy). Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 85 528 zł i nasze wydatki są udokumentowane, to możemy przyjąć koszty faktycznie poniesione.

Umowy z przeniesieniem praw autorskich (pozostałe)

Są to umowy - prawa autorskie, do których stosujemy faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodu (a nie 50% przychodów). Odnoszą się one do przychodów wykazanych w PIT-11. Ta kwota jest nielimitowana.

Umowy z przeniesieniem praw autorskich w ramach stosunku pracy.

Są to koszty z tej części umowy pracy, która dotyczyła praw autorskich. Dotyczy to sytuacji, gdy w ramach swoich obowiązków pracowniczych wykonujemy utwory (dzieła) autorskie (każdy przejaw działalności o indywidualnym charakterze).
Koszty z tego tytułu są już wykazane w  PIT-11.
Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich nie mogą w roku przekroczyć 85 528 zł (wraz z umowami z przeniesieniem praw w ramach stosunku pracy). Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 85 528 zł i nasze wydatki są udokumentowane, to możemy przyjąć koszty faktycznie poniesione.                  

Zarządzanie i członkowsto w radach

To pole wypełniają osoby

 • należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • wykonujące działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Koszty uwzględnione przez zleceniodawcę wykazane są w poz. 50 PIT-11.
Koszty uzyskania przychodów z powyższych tytułów nie mogą rocznie przekroczyć:

 • 1 335 zł - gdy przychody otrzymywaliśmy z jednego stosunku prawnego,
 • 2002,05 - gdy przychody otrzymywaliśmy od kilku podmiotów lub od jednego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych.

51. Odliczenia PIT-36

Odliczenia PIT-36

Na tym ekranie możemy wybrać ulgi, które chcemy rozliczyć. Do wyboru mamy odliczenie: składek ZUS, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i inne odliczenia, jak np. ikze. Aby wybrać daną ulgę należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej".


Czym są nienależnie pobrane świadczenia?

Są to świadczenia, które otrzymaliśmy nienależnie, np.

 • ustało nasze prawo do ich otrzymywania lub zostało ono wstrzymane, 
 • otrzymywano świadczenia na podstawie fałszywych dokumentów uprawniających do świadczeń,

Świadczeniami takimi mogą być:

 • emerytura, renta, gdy ją otrzymaliśmy, a nasz status już na nią nie pozwalał,
 • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne.
Składki ZUS

W zeznaniu rocznym możemy odliczyć także składki, które opłacaliśmy dobrowolnie, czyli takie, które nie zostały opłacone przez pracodawców ani uwzględnione na otrzymanych formularzach PIT.

52. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Na tym ekranie należy podać kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Należy pamiętać, aby przy składkach zdrowotnych wpisać jedynie tę część składek podlegających odliczeniu (całą kwotę składek należy podzielić przez 9, a następnie pomnożyć przez 7.75).

Czy mogę odliczyć składki KRUS?

Rolnicy ubezpieczenie w KRUS mogą odliczyć jedynie składki zdrowotne, nie mogą odliczyć składek społecznych płaconych do KRUS.

Czy można odliczyć składki płacone w ramach indywidualnych polis?

Nie. Odliczenie dobrowolnych składek dotyczy tylko tych płaconych do podmiotów realizujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS, otwarte fundusze emerytalne, płatnicy składek, zakłady emerytalne) - zawartych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz do NFZ. 
Składki z tytułu dodatkowego ubezpieczenia opłacane w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych nie są składkami określonymi w ww. ustawach. A zatem poniesione wydatki na opłatę tych składek nie podlegają odliczeniu od dochodu.

Jakie składki tu wpisać?

Wpisujemy tu kwoty składek na ubezpieczenie społeczne lub/i zdrowotne, które opłacaliśmy dobrowolnie. Mogą to być składki emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe oraz opłacone przez nas składki osób z nami współpracujących. Dotyczy to zarówno dobrowolnie opłacanych składek do ZUS, jak i dobrowolnie opłacanych składek w NFZ. Wpisujemy tu składki faktycznie zapłacone w roku poprzednim, a nie te, które powinniśmy zapłacić.

Nie wpisujemy tu składek, które:

 • zaliczyliśmy do kosztów uzyskania przychodu,
 • zostały nam zwrócone,
 • zostały odliczone w innym państwie
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku.
W jakiej walucie wpisać składki zagraniczne?

Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku/spłaty składki.

53. Nienależnie pobrane świadczenia

Nienależnie pobrane świadczenia
Na tym ekranie należy wpisać kwotę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Odliczenie to dotyczy sytuacji, gdy dostaliśmy jakiś przychód, a następnie go zwróciliśmy, ponieważ nam się nie należał, np. dostaliśmy rentę, ale nasz wiek już nas do renty nie uprawnia.

Czym są nienależnie pobrane świadczenia?

Są to świadczenia, które otrzymaliśmy nienależnie, np.

 • ustało nasze prawo do ich otrzymywania lub zostało ono wstrzymane, 
 • otrzymywano świadczenia na podstawie fałszywych dokumentów uprawniających do świadczeń,

Świadczeniami takimi mogą być:

 • emerytura, renta, gdy ją otrzymaliśmy, a nasz status już na nią nie pozwalał,
 • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne.
Ile mogę odliczyć z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Należy tu wpisać kwotę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, który powiększył nasz dochód do opodatkowania (był wykazywany w rozliczeniu rocznym).
Wpisujemy tu daną kwotę, jeśli zwróciliśmy świadczenie brutto, od którego potrącono podatek i gdy pracodawca tego nie uwzględnił. Gdy zwróciliśmy świadczenie netto, to nie przysługuje nam odliczenie, ponieważ kwota netto nie zawiera już podatku. Natomiast w kwocie brutto jest zawarty podatek, który wcześniej niesłusznie zapłaciliśmy (od przychodu jakim było nienależnie pobrane świadczenie - a skoro zwracamy świadczenie, to powinno nam się zwrócić podatek od niego zapłacony).

54. Pozostałe odliczenia

Pozostałe odliczenia
Ten ekran to odliczenie pozostałych ulg - jak np. ulgi z tytułu IKZE (gromadzenia oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym), czy z tytułu opłacania składek za zatrudnioną osobę w gospodarstwie domowym do roku 2007.

Czym jest IKZE?

IKZE to III filar ubezpieczeń społecznych. To konto, na którym można oszczędzać na przyszłą emeryturę (w ramach dobrowolnego III filaru).  IKZE, to Indywidualne Konto Zabezpieczenie Emerytalnego.
Ulgę w zeznaniu rocznym możemy odliczyć w przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE (aby ulga nam przysługiwała musimy gromadzić środki tylko na jednym rachunku IKZE). Odliczamy kwotę wpłaconych (w poprzednim roku kalendarzowym) składek.

Różnica między IKZE a IKE

IKZE oraz IKE to III filar ubezpieczeń społecznych. To konta, na których można oszczędzać na przyszłą emeryturę (w ramach dobrowolnego III filaru). Konta te są odrębne od siebie. IKZE oraz IKE to nie to samo. IKZE, to Indywidualne Konto Zabezpieczenie Emerytalnego, IKE, to Indywidualne Konto Emerytalne.
Ulgę w zeznaniu rocznym możemy odliczyć, tylko w przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE (aby ulga nam przysługiwała musimy gromadzić środki tylko na jednym rachunku IKZE).
Odliczamy kwotę wpłaconych składek. Oszczędności gromadzone na IKE nie uprawniają nas do ulgi w zeznaniu rocznym. Wypłata środków z IKE, gdy nabyliśmy do niej uprawnienia nie jest wcale opodatkowania, natomiast wypłata z IKZE jest opodatkowana 10% podatkiem.
Gdy środki wycofujemy, to musimy zapłacić 19% podatku z zysków kapitałowych - w przypadku IKE lub wykazać wycofane środki jako przychód w zeznaniu rocznym - w przypadku IKZE.

Zatrudnienie pomocy domowej

Należy tu wpisać wydatki poniesione na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w gospodarstwie domowym.
Odliczenie to przysługuje Tobie, jeżeli jako osoba samodzielnie prowadząca gospodarstwo domowe, zatrudniłeś do pomocy w tym gospodarstwie osobę bezrobotną (która nie jest z Tobą spokrewniona lub spowinowacona do drugiego stopnia), zarejestrowałeś umowę aktywizacyjną w urzędzie pracy oraz poniosłeś wydatki z własnych środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej. Poniesione wydatki powinny być udokumentowane (dokumentów nie dołączamy do zeznania rocznego, należy jednak je przechowywać przez 5 lat od dnia złożenia PIT-u).
Odliczenie to dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r. Nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.

55. Miejsce zamieszkania

Miejsce zamieszkania

Ten ekran, to odpowiedź na pytanie o miejsce zamieszkania w Polsce.


Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00