Jesteś tutaj: Pomoc PIT-28

PIT-28 - Instrukcja krok po kroku

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem rozliczenia PIT-28. Znajdą w nim Państwo prezentację programu PITax.pl, informacje o tym jak wypełnić PIT oraz najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczenia PIT-28 z programem PITax.pl.

Spis treści

1. Przychody opodatkowane ryczałtowo do rozliczenia 2. Przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej 3. Przychody ze spółki 4. Przychody z najmu 5. Pozostałe przychody opodatkowane ryczałtem 6. Przychody z własnej uprawy lub hodowli 7. Ine przychody - doliczenia do ryczałtu (utrata ulg) 8. Odliczenia w PIT-28 9. Rozliczenie strat 10. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 11. Zwolnienie/kredyt podatkowy 12. Należny i zapłacony ryczałt 13. Ulgi w PIT-28 14. Ulga internetowa 15. Ulga z tytułu przekazania darowizny 16. Ulga rehabilitacyjna 17. Ulga mieszkaniowa 18. Pozostałe odliczenia w PIT-28 19. Ulga zagraniczna 20. Odliczenie pozostałych ulg

1. Przychody opodatkowane ryczałtowo do rozliczenia

Przychody opodatkowane ryczałtowo do rozliczenia
Ten ekran przedstawia kategorie dochodów z jakich można rozliczyć się w PIT-28. Na tym ekranie do wyboru mamy działalność gospodarczą jednosobową, spółkę oraz najem. Aby wybrać daną kategorię należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej"

2. Przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej

Przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej
Ten ekran służy do podania podstawowych informacji o prowadzonej jednosobowej działalności (nazwy, adresu, NIP-u) oraz informacji finansowych (przychodów oraz kosztów). Na tym ekranie uwzględniamy również działalność prowadzoną za granicą.

Co to są karne stawki ryczałtu?

Stawki karne ryczałtu są nakładane przez urząd w przypadku nieprowadzenia lub prowadzenia nieprawidłowej ewidencji towarów i usług. Karą jest ustalenie przez organ podatkowy wartości niezaewidencjonowanych towarów i obłożenie ich ryczałtem. Karny ryczałt stanowi pięciokrotność stawek podstawowych, które byłby zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania; ryczałt ten nie może być jednak wyższy niż 75% przychodu.

Czym jest zakład?

Zakład występuje, wtedy gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

 • istnieje placówka o stałym charakterze (np. miejsce zarządu, filia, biuro, fabryka, warsztat, kopalnia, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom oraz każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych),
 • działalność wykonywana jest za pośrednictwem tej placówki,
 • budowa prowadzona za granicą - plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne trwają dłużej niż określony w umowie czas – najczęściej 12 miesięcy.

3. Przychody ze spółki

Przychody ze spółki
Ten ekran służy do podania podstawowych informacji o spółce (nazwy, adresu, NIP-u oraz udziału w spółce) oraz informacji finansowych (przychodów oraz kosztów). Na tym ekranie uwzględniamy również działalność prowadzoną za granicą.

Co to są karne stawki ryczałtu?

Stawki karne ryczałtu są nakładane przez urząd w przypadku nieprowadzenia lub prowadzenia nieprawidłowej ewidencji towarów i usług. Karą jest ustalenie przez organ podatkowy wartości niezaewidencjonowanych towarów i obłożenie ich ryczałtem. Karny ryczałt stanowi pięciokrotność stawek podstawowych, które byłby zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania; ryczałt ten nie może być jednak wyższy niż 75% przychodu.

Czym jest zakład?

Zakład występuje, wtedy gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

 • istnieje placówka o stałym charakterze (np. miejsce zarządu, filia, biuro, fabryka, warsztat, kopalnia, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom oraz każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych),
 • działalność wykonywana jest za pośrednictwem tej placówki,
 • budowa prowadzona za granicą - plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne trwają dłużej niż określony w umowie czas – najczęściej 12 miesięcy.

4. Przychody z najmu

Przychody z najmu
Na tym ekranie podajemy przychody, koszty oraz zaliczki dotyczące najmu. Na tym ekranie uwzględniamy również najem nieruchomości położonej za granicą.

Przedmiot najmu należący do wspólnego majątku małżonków

Kiedy przedmiot najmu lub dzierżawy należy do wspólnego majątku małżonków, to każdy z małżonków powinien rozliczać przychody z najmu odrębnie, proporcjonalnie do prawa udziału w zysku.

CZY JEDEN Z MAŁŻONKÓW MOŻE SAM OPODATKOWAĆ CAŁY DOCHÓD Z NAJMU

Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to uzyskane przychody z najmu lub dzierżawy rzeczy należących do wspólnego majątku mogą być opodatkowane przez jednego z małżonków.
Aby podatek PIT mógł rozliczać jeden z małżonków, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać, który z małżonków będzie odprowadzał w całości podatek z tytułu uzyskanego całego przychodu z najmu lub dzierżawy. Od tej pory osoba wskazana w oświadczeniu ma obowiązek opłacać zaliczki na ryczałt lub podatek.

ROZWÓD/SEPARACJA MAŁŻONKÓW

Jeżeli w wyniku rozwodu lub separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy najmu, dzierżawy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył dotąd obowiązek dokonywania wpłat na podatek, to od tego momentu jest on obowiązany do rozliczania podatku.

Przychody z najmu

CO JEST PRZYCHODEM Z NAJMU:
Przychodem jest co do zasady umówiony czynsz, jaki płaci nam najemca (dzierżawca) z tytułu najmu (dzierżawy). Najczęściej są to pieniądze, ale zapłata może nastąpić również w naturze. Jako przychód z najmu wpisujemy kwoty faktycznie otrzymane, a nie, takie, które nam się należą - jeśli druga strona zalega z płatnością.

 


CO NIE JEST PRZYCHODEM Z NAJMU:
Przychodem z najmu nie są ponoszone przez najemcę opłaty związane z przedmiotem najmu, np:

 • czynsz płacony do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej,
 • abonament za media,
 • opłaty za media (energię, wodę, gaz), które nie są ustalone w sposób ryczałtowy.

Podatku z tytułu najmu nie muszą płacić osoby, które wynajmują nie więcej niż 5 pokoi gościnnych w budynkach na terenie wiejskim.

5. Pozostałe przychody opodatkowane ryczałtem

Pozostałe przychody opodatkowane ryczałtem

Ten ekran przedstawia dalsze kategorie dochodów z jakich można rozliczyć się w PIT-28. Na tym ekranie do wyboru mamy przychód z własnej uprawy lub hodowli oraz inne przychody doliczane do ryczałtu, jak np. utraty wcześniej rozliczanych ulg. Aby wybrać daną kategorią należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej".


6. Przychody z własnej uprawy lub hodowli

Przychody z własnej uprawy lub hodowli

Na tym ekranie należy wpisać rodzaj prowadzonej działalności praz przychód - dotyczący sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, którą chcemy rozliczyć w PIT-28.


7. Ine przychody - doliczenia do ryczałtu (utrata ulg)

Ine przychody - doliczenia do ryczałtu (utrata ulg)

Na tym ekranie należy podać kwoty utraconych ulg - jeśli ulgę rozliczyliśmy w poprzednich latach, a w ubiegłym roku utraciliśmy do niej prawo.


8. Odliczenia w PIT-28

Odliczenia w PIT-28
Na tym ekranie możemy wybrać ulgi, które chcemy rozliczyć. Do wyboru mamy rozliczenie strat oraz odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby wybrać daną ulgę należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej".

Składki ZUS

Możemy odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne lub/i zdrowotne, które opłacaliśmy dobrowolnie oraz obowiązkowo. Mogą to być składki emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe oraz opłacone przez nas składki osób z nami współpracujących. Dotyczy to zarówno dobrowolnie opłacanych składek do ZUS, jak i dobrowolnie opłacanych składek w NFZ. Wpisujemy tu składki faktycznie zapłacone w roku poprzednim, a nie te, które powinnismy zapłacić.

Nie wpisujemy tu składek, które:

 • zaliczyliśmy do kosztów uzyskania przychodu,
 • zostały nam zwrócone,
 • zostały już odliczone w innym państwie,
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku.
Straty z działalności

Osoby, które rozliczają przychody z działalności gosp. lub z najmu/dzierżawy mają prawo do odliczenia od tych przychodów straty poniesionej we wcześniejszych latach.
Można obniżyć dochód z tego samego źródła, z którego była strata (np. jeżeli w tym roku rozliczamy tylko najem, a wcześniej ponieśliśmy stratę z dział. gosp. - to nie przysługuje prawo do odliczenia straty. Natomiast jeśli w tym roku rozliczamy dział. gosp., a wczesniej ponieśliśmy stratę z dział. gosp. - to mamy prawo do odliczenia straty). Stratę możemy rozliczać przez 5 kolejnych lat, z tym że wysokość odliczenia nie może przekroczyć 50% tej straty.
Uwaga: Proszę wpisać pełną wartość straty - PITax automatycznie uwzględnia wszystkie limity.

9. Rozliczenie strat

Rozliczenie strat
Na tym ekranie należy podać rodzaj oraz wysokość poniesionej straty, a także kwotę straty odliczonej w ubiegłych latach. Kwota odliczonej straty nie może przekroczyć 50% całej poniesionej straty.

Straty z działalności

Osoby, które rozliczają przychody z działalności gosp. lub z najmu/dzierżawy mają prawo do odliczenia od tych przychodów straty poniesionej we wcześniejszych latach.
Można obniżyć dochód z tego samego źródła, z którego była strata (np. jeżeli w tym roku rozliczamy tylko najem, a wcześniej ponieśliśmy stratę z dział. gosp. - to nie przysługuje prawo do odliczenia straty. Natomiast jeśli w tym roku rozliczamy dział. gosp., a wczesniej ponieśliśmy stratę z dział. gosp. - to mamy prawo do odliczenia straty). Stratę możemy rozliczać przez 5 kolejnych lat, z tym że wysokość odliczenia nie może przekroczyć 50% tej straty.
Uwaga: Proszę wpisać pełną wartość straty - PITax automatycznie uwzględnia wszystkie limity.

10. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Na tym ekranie należy podać kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Należy pamiętać, aby przy składkach zdrowotnych wpisać jedynie tę część składek podlegających odliczeniu (całą kwotę składek należy podzielić przez 9, a następnie pomnożyć przez 7.75).

Czy mogę odliczyć składki KRUS?

Rolnicy ubezpieczenie w KRUS mogą odliczyć jedynie składki zdrowotne, nie mogą odliczyć składek społecznych płaconych do KRUS.

Czy można odliczyć składki płacone w ramach indywidualnych polis?

Nie. Odliczenie dobrowolnych składek dotyczy tylko tych płaconych do podmiotów realizujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS, otwarte fundusze emerytalne, płatnicy składek, zakłady emerytalne) - zawartych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz do NFZ. 
Składki z tytułu dodatkowego ubezpieczenia opłacane w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych nie są składkami określonymi w ww. ustawach. A zatem poniesione wydatki na opłatę tych składek nie podlegają odliczeniu od dochodu.

Jakie składki tu wpisać?

Wpisujemy tu kwoty składek na ubezpieczenie społeczne lub/i zdrowotne, które opłacaliśmy dobrowolnie. Mogą to być składki emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe oraz opłacone przez nas składki osób z nami współpracujących. Dotyczy to zarówno dobrowolnie opłacanych składek do ZUS, jak i dobrowolnie opłacanych składek w NFZ. Wpisujemy tu składki faktycznie zapłacone w roku poprzednim, a nie te, które powinniśmy zapłacić.

Nie wpisujemy tu składek, które:

 • zaliczyliśmy do kosztów uzyskania przychodu,
 • zostały nam zwrócone,
 • zostały odliczone w innym państwie
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku.
W jakiej walucie wpisać składki zagraniczne?

Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku/spłaty składki.

11. Zwolnienie/kredyt podatkowy

Zwolnienie/kredyt podatkowy

Jeśli w latach 2014-2019 korzystaliśmy ze zwolnienia/kredytu podatkowgo, to należy zaznaczyć "Tak" wybrać odpowiedni rok i wpisać odpowiednią kwotę. Kredyt podatkowy, to zwolnienie z płacenia zaliczek w drugim lub trzecim roku prowadzenia działalności.


Czym jest zwolnienie podatkowe?

Zwolnienie podatkowe, to zwolnienie z płacenia zaliczek:

 •  w drugim roku prowadzenia działalności - jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona przez co najmniej 10 pełnych miesięcy lub 
 •  w trzecim roku prowadzenia działalności  - gdy powyższy warunek nie został spełniony.

Takie zwolnienie nazywamy kredytem podatkowym - ponieważ spłacenie zaliczek zostaje rozłożone na raty - do spłacenia przez 5 kolejnych lat.
Co prawda, jesteśmy zwolnieni z płacenia zaliczek w drugim lub w trzecim roku prowadzenia działalności, jednakże zwolniony dochód wykazujemy w zeznaniach składanych w kolejnych 5-latach następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia – w każdym roku wykazujemy 20% dochodu z roku objętego zwolnieniem. 

12. Należny i zapłacony ryczałt

Należny i zapłacony ryczałt
Na tym ekranie należy podać kwotę ryczałtu (podatku) należnego, jak i ryczałtu wpłaconego.

Co wpisać w pola "należny podatek"

Proszę wpisać należny podatek/ryczałt/zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia.

Rozliczeniu w rocznej deklaracji podatkowej podlegają zaliczki należne za dany miesiąc, a nie wyłącznie zaliczki wpłacone w danym roku podatkowym. W związku z powyższym podatnik deklarować powinien zaliczki za okres styczeń – grudzień danego roku (przy założeniu że prowadził działalność cały rok).

Zapłaciłam już zaliczkę za grudzień - co wpisać w pole "Kwota zapłaconego ryczałtu"?

Proszę wpisać kwotę zapłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada. 

Na opłacenie zaliczki za grudzień mamy czas do 20 stycznia (lub do dnia złożenia zeznania PIT-28). Jednak zdarza się, że już w grudniu zapłaciliśmy zaliczkę za grudzień. Jednakże w PIT-28 wykazujemy zaliczki zapłacone za miesiące od stycznia do listopada.

Gdy zaliczkę za grudzień zapłaciliśmy już w grudniu, przed dniem złożenia zeznania PIT-28, to do PIT-28 można dołączyć pismo, w którym powiadomimy, że wpłata za grudzień miała być tytułem PIT-28 za rozliczany rok podatkowy.

13. Ulgi w PIT-28

Ulgi w PIT-28
Ten ekran służy do odliczenia kolejnych ulg. Do wyboru mamy ulgę internetową, ulgę z tytułu przekazania darowizny, ulgę rehabilitacyjną oraz ulgę mieszkaniową. Aby wybrać daną ulgę należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej".

Czy darowizna musi być w formie pieniężnej?

Nie, nie musi. Możemy odliczyć darowiznę przekazaną zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej. Darowizna pieniężna może być przekazana tylko w formie bezgotówkowej (np. czekiem). Nie odliczymy darowizny przekazanej bezpośrednio gotówką.
W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Czy jako emeryt lub rencista mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Jeśli jesteśmy osobą niepełnosprawną (lub mamy taką osobę na utrzymaniu), to możemy odliczyć ulgę, pod warunkiem, że ponieśliśmy odpowiednie wydatki. Samo posiadanie statusu emeryta lub rencisty nie jest wystarczające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Czy mogę odliczyć darowiznę przekazaną przez portal internetowy (np. siepomaga.pl, PayU, dotpay, itp)?

Tak - jeśli jesteśmy w stanie wykazać wysokość poniesionego przez nas wydatku (posiadamy dowód wpłaty, e-mail z kwotą oraz danymi organizacji, itp) oraz adresata wpłaty to możemy odliczyć darowiznę. Darowizna musi być przekazana na cele pożytku publicznego (nie zawsze musi to być Organizacja Pożytku Publicznego), na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub na cele kultu religijnego.

Czym są cele kultu religijnego?

Są to datki na kościół - na wyposażenie, pomoc w budowie, rozbudowę kościoła itd, np. na zakup obrazu, dofinansowanie budowy lub przekazanie kościołowi elementów do jego wnętrza. Darowizna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie musi to być darowizna pieniężna.

Darowizny na cele kultu religijnego można przekazywać nie tylko kościołom, ale i podmiotom, które w zakresie swojej działalności organizują prace ewangelizacyjne, rozpowszechniają chrześcijaństwo.
Jeśli odpowiednia instytucja (która realizuje cele pożytku publicznego) zawiera w swoim statucie cele zadań publicznych takie jak działalność chrześcijańsko-charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej, nauka i in. oraz cele kultu religijnego jak praca ewangelizacyjna, tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata, współpraca z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi, itd. i dokonano wpłat darowizn na cele kultu religijnego to można takie wydatki odliczyć jako darowizny na cele kultu religijnego.

Jakim kościołom/instytucjom można przekazać darowiznę?

Darowiznę można przekazać Kościelnym osobom prawnym, czyli: metropoliom, archidiecezjom, diecezjom, parafiom, kościołom, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskim dziełom misyjnym oraz administraturom apostolskim, które realizują działalność charytatywno-opiekuńczą.

Możemy również odliczyć darowiznę przekazaną kościołom innym niż katolickim, np. Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu, Kościołowi Adwentystów, Ewangeliczno - Augsburskiemu, Starokatolickiemu Kościołowi Mariawitów itd. - ważne jest, aby darowizna była przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą danego kościoła (np. pomoc bezdomnym, ubogim, sierotom itp).

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna, to osoba, która posiada:

 • orzeczenie przyznające jeden z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, szkoleniową, socjalną lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności, dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. - a zatem orzeczeń zaliczających do tzw. grup inwalidzkich

I grupa inwalidzka:
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.
II grupa inwalidzka:
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy lub posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Ulgę rehabilitacyjną mogą odliczyć:

 • osoby niepełnosprawne lub
 • osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej w rozliczanym roku nie przekroczył 12 357,60 zł.

14. Ulga internetowa

Ulga internetowa
Ten ekran służy do wpisania szczegółowych danych dotyczących odliczenia na internet. Wpisujemy tu kwoty poniesione na internet w ujęciu miesięcznym lub rocznym.

Czy mogę odliczyć ulgę na internet w telefonie albo w kafejce?

Tak, ulgę internetową można odliczyć niezależnie od miejsca lub sposobu dostępu do internetu - jeśli posiadamy dokumenty zawierające nasze dane, dane sprzedającego, kwotę i rodzaj usługi to nic nie stoi na przeszkodzie aby odliczyć ulgę internetową.

Czy przysługuje mi ulga na internet, gdy zakupiłam ją w pakiecie z innymi usługami?

Tak - ale z dokumentu/rachunku musi być wyszczególniona cena za korzystanie z internetu. Ulga internetowa nie przysługuje na wydatki na modernizację, instalację, naprawę, obsługę techniczną sieci internetowej.

Ile wynosi ulga na internet?

Możemy odliczyć wydatki faktycznie poniesione, jednak nie więcej niż 760 zł.

Kiedy mogę odliczyć ulgę na internet?

Ulgę na internet mogą odliczyć osoby, które odliczają ją po raz pierwszy lub po raz pierwszy odliczały ją w zeszłym roku. Ulga przysługuje tylko w dwóch następujących po sobie kolejno latach.

Aby odliczyć ulgę na internet powinniśmy faktycznie opłacać rachunki za internet - w dowodach wpłaty powinno być wskazane, że to my opłacailiśmy rachunki. Dane tej samej osoby powinny być zawarte na rachunkach za internet.

Rozliczając się wspólnie już nie mam prawa do ulgi na internet. Czy ulgę może rozliczyć małżonek?

Jeśli rozliczając się wspólnie jeden z małżonków już nie ma prawa do ulgi na internet, to ulgę tę może rozliczyć małżonek, gdy jej jeszcze nie rozliczał lub po raz pierwszy rozliczał rok temu - jeśli rachunki są wystawione na jego nazwisko.

15. Ulga z tytułu przekazania darowizny

Ulga z tytułu przekazania darowizny
Na tym ekranie wybieramy rodzaj darowizny jakiej dokonaliśmy oraz uzupełniamy dane o kwotę danej darowizny (lub ilość oddanej krwi) i dane adresowe obdarowanego. Aby dodać kolejne darowizny należy wybrać niebieską zakładkę z lewej strony ekranu "dodaj ulgę".

Co mam wpisać w polu nazwa obdarowanego, gdy oddałem krew?

Proszę wpisać nazwę stacji krwiodawstwa, w której lub dla której oddano krew lub jej składniki.

Czy darowizna musi być w formie pieniężnej?

Nie, nie musi. Możemy odliczyć darowiznę przekazaną zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej. Darowizna pieniężna może być przekazana tylko w formie bezgotówkowej (np. czekiem). Nie odliczymy darowizny przekazanej bezpośrednio gotówką.
W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Czyje dane adresowe mam wpisać, gdy oddałem krew?

Proszę wpsiać dane adresowe stacji krwiodawstwa.

Czym jest działalność charytatywno-opiekuńcza?

To działalność realizowana przez kościelne osoby prawne (metropolie, archidiecezje, diecezje, parafie, kościoły, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskie dzieła misyjnym oraz administratury apostolskie), która ma na celu pomoc innym osobom. To np. kuchnia dla bezdomnych, domy dla najuboższych, wyjazdy dla dzieci, itd.
Działalność charytatywno-opiekuńcza obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
 • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym zbawionym wolności,
 • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
 • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
 • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.
Czy mogę odliczyć darowiznę przekazaną przez portal internetowy (np. siepomaga.pl, PayU, dotpay, itp)?

Tak - jeśli jesteśmy w stanie wykazać wysokość poniesionego przez nas wydatku (posiadamy dowód wpłaty, e-mail z kwotą oraz danymi organizacji, itp) oraz adresata wpłaty to możemy odliczyć darowiznę. Darowizna musi być przekazana na cele pożytku publicznego (nie zawsze musi to być Organizacja Pożytku Publicznego), na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub na cele kultu religijnego.

Czy można odliczyć krew oddaną ze wskazaniem dla konkretnej osoby

Tak. Z ulgi z tytułu oddania krwi może skorzystać również osoba, która oddała krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby.

Czym są cele kultu religijnego?

Są to datki na kościół - na wyposażenie, pomoc w budowie, rozbudowę kościoła itd, np. na zakup obrazu, dofinansowanie budowy lub przekazanie kościołowi elementów do jego wnętrza. Darowizna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie musi to być darowizna pieniężna.

Darowizny na cele kultu religijnego można przekazywać nie tylko kościołom, ale i podmiotom, które w zakresie swojej działalności organizują prace ewangelizacyjne, rozpowszechniają chrześcijaństwo.
Jeśli odpowiednia instytucja (która realizuje cele pożytku publicznego) zawiera w swoim statucie cele zadań publicznych takie jak działalność chrześcijańsko-charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej, nauka i in. oraz cele kultu religijnego jak praca ewangelizacyjna, tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata, współpraca z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi, itd. i dokonano wpłat darowizn na cele kultu religijnego to można takie wydatki odliczyć jako darowizny na cele kultu religijnego.

Czym są cele publiczne?

Cele publiczne należą do tzw. sfery zadań publicznych. Są one określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Należą do nich:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pożytku publicznego, w zakresie określonym wyżej.
Czym udokumentować przekazanie darowizny na kościelną dział. charyt-opiek?

W przypadku przekazania darowizn dla kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą należy posiadać dokumenty potwierdzające:

 • przekazanie darowizny,
 • pokwitowanie otrzymania darowizny,
 • sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą,
 • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Pokwitowaniem przekazania i otrzymania darowizny należy dysponować już w chwili składania zeznania rocznego. Nie musi mieć ono szczególnej formy – wystarczy, że będzie zawierało informację dotyczącą wartości przekazanej darowizny, dane dotyczące darczyńcy i obdarowanego.

Sprawozdanie obdarowanego z wykonania darowizny, czyli ze sposobu wydatkowania przekazanej kwoty na cele charytatywno-opiekuńcze podatnik powinien uzyskać w ciągu dwóch lat od dnia spełnienia darowizny.

Czy potrzebna jest dokumentacja oddania krwi lub jej składników?

Należy posiadać zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenie tego nie należy dołączać do zeznania, ale należy je przechowywać przez 5 lat.

Ile mogę odliczyć z tytułu oddania krwi/osocza lub innych składników krwi?

Wartość oddanej krwi/osocza, wyrażoną w litrach, należy pomnożyć przez 130. Jeśli oddaliśmy 0,450 l to możemy odliczyć 58,50 zł. Kwota darowizny (wraz z darowizną na cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego) nie może przekroczyć 6% dochodu.
UWAGA! PITax.pl automatycznie oblicza odpowiednie kwoty.

Jaki jest limit darowizny na kościelną działalność charyt-opiek?

Możemy odliczyć całą kwotę, jaką przekazaliśmy. Ta darowizna nie jest limitowana.

Jakim kościołom/instytucjom można przekazać darowiznę?

Darowiznę można przekazać Kościelnym osobom prawnym, czyli: metropoliom, archidiecezjom, diecezjom, parafiom, kościołom, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskim dziełom misyjnym oraz administraturom apostolskim, które realizują działalność charytatywno-opiekuńczą.

Możemy również odliczyć darowiznę przekazaną kościołom innym niż katolickim, np. Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu, Kościołowi Adwentystów, Ewangeliczno - Augsburskiemu, Starokatolickiemu Kościołowi Mariawitów itd. - ważne jest, aby darowizna była przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą danego kościoła (np. pomoc bezdomnym, ubogim, sierotom itp).

Kiedy nie mogę odliczyć darowizny ?

Nie można odliczyć darowizny przekazanej na rzecz:

 • partii politycznych i fundacji utworzonych przez te partie;
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 • samorządów zawodowych;
 • jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – w tym fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej albo majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki;
 • spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej;
 • osobom fizycznym;
 • osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
Komu można przekazać darowiznę na cele pożytku publicznego, czy tylko Organizacjom Pożytku Publicznego?

Organizacja, której przekazujemy darowiznę  nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Musi jedynie realizować cele pożytku publicznego określone w ustawie.
Darowiznę można przekazać organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, kościołom, organizacjom kościelnym, spółdzielniom socjalnym, fundacjom, stowarzyszeniom (gdy nie działają w celu osiągnięcia zysku) - na cele zadań publicznych.

16. Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna
Na tym ekranie należy wybrać, czy osoba rozliczająca PIT jest osobą niepełnosprawną, czy utrzymuje osobę niepełnosprawną, na którą ponosi wydatki związane z jej niepełnosprawnością. Również na tym ekranie należy podać wydatki poniesione w związku z niepełnosprawnością; wydatki na leki, używanie samochodu, opłacenie przewodników osób niepełnosprawnych, utrzymanie psa-przewodnika oraz inne wydtaki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Co wchodzi w skład innych wydatków?

To wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Lista wydatków jest zamknięta. Należą do nich:

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

b)osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;

 

Czy muszę posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków?

Wysokość wydatków potwierdza się na podstawie posiadanych dokumentów (faktury, paragony, dowód wpłaty).
W przypadku wydatków limitowanych (opłacenie przewodników osób, utrzymanie psa asystującego, używanie samochody na dojazdy na konieczne zabiegi rehabilitacyjnej) nie jest konieczne posiadanie dokumentów potwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie urzędu należy przedstawić dowody potrzebne do potwierdzenia odliczenia:

 • wskazać z imienia i nazwiska osobę, którą opłacono jako przewodnika, 
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych.
Jakie wydatki uprawniają do ulgi rehabilitacyjnej?

Są to wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Lista tych wydatków jest zamknięta. Do wydatków rehabilitacyjnych należą:
I. Wydatki nielimitowane - w ich przypadku od dochodu odliczysz całą kwotę. Są to:

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b)osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
- odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

II. Wydatki limitowane - w przypadku ich poniesienia odliczysz od dochodu część kwoty. Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Maksymalna kwota odliczenia każdego z wydatków limitowanych wynosi 2 280 zł.

III. Wydatki poniesione na leki - jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Nie odliczysz wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł (np. z PFRON-u, itp.). Gdy Twoje wydatki zostały dofinansowane częściowo, od dochodu możesz odliczyć tę część wydatków, która nie została sfinansowana.

O jakie leki chodzi?

Są to leki, przepisane przez lekarza specjalistę, które powinny być zażywane stale lub czasowo.
Dokument potwierdzający poniesienie tych wydatków powinien zawierać w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.
Dokumentu nie dołączamy do składanego PIT-u - musimy go jednak przechowywać przez 5 lat.

17. Ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa
Na tym ekranie należy wpisać szczegóły dotyczące odliczenia wydatków mieszkaniowych. Na górze ekranu należy zaznaczyć do jakiego PIT chcemy dołączyć PIT-D. Natomiast dolna część ekranu, to pola, w które należy wpisać odliczane kwoty ulgi odsetkowej, ulgi mieszkaniowej, wydatków na zasadzie praw nabytych oraz odliczeń, które nie znalazły pokrycia w dochodzie lub w podatku za lata ubiegłe.

Co to jest PIT-2K?
 • PIT-2K składamy, gdy rozliczamy po raz pierwszy ulgę odsetkową. To oświadczenie o wysokości poniesionych wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową. Jest to załącznik do PIT-D. 
 • PIT-2K dołączamy do PIT-D tylko w pierwszym roku dokonywania odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej. Zawsze składamy jeden PIT-2K - niezależnie od tego, czy rozliczamy się ze współmałżonkiem, czy osobno.
Co wpisać w pole "odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie za lata ubiegłe"?

Należy tu wpisać dalszą kwotę odliczeń z tytułu ponoszenia wydatków w ramach ulg mieszkaniowych, które rozliczaliśmy we wcześniejszych latach (obowiązywały w latach poprzednich), natomiast w obecnym roku już nie obowiązują (zob. Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie). Wpisujemy tu nieodliczoną jeszcze część ulgi. Niewykorzystana kwota ulgi w danym roku (ze względu na zbyt niski dochód lub podatek) przechodzi na lata następne, aż do całkowitego jej rozliczenia.
W to pole należy wpisać niewykorzystaną część ulgi na wynajem (zob. Ulga na wynajem), ulgi kredytowo-pożyczkowej (zob. O jaki rodzaj wydatków chodzi w polu "Wydatki na zasadzie praw nabytych") lub dużej ulgi budowlanej z lat 1992 - 1996 (zob. Duża ulga budowlana).

Co wpisać w pole "odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe"?

Należy tu wpisać dalszą kwotę odliczeń z tytułu ponoszenia wydatków w ramach ulg mieszkaniowych, które rozliczaliśmy we wcześniejszych latach (obowiązywały w latach poprzednich), natomiast w obecnym roku już nie obowiązują (zob. Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie). Wpisujemy tu nieodliczoną jeszcze część ulgi. Niewykorzystana kwota ulgi w danym roku (ze względu na zbyt niski dochód lub podatek) przechodzi na lata następne, aż do całkowitego jej rozliczenia.
W to pole należy wpisać niewykorzystaną część dużej ulgi budowlanej z lat 1992 - 1996 (zob. Duża ulga budowlana) lub ulgi remontowo - modernizacyjnej (zob. Ulga remontowo - modernizacyjna).

Duża ulga budowlana

Jeżeli w latach 1992-2003 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W obecnym roku (i latach następnych) rozliczamy koszty poniesione w latach 1992-2003, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi (pozostałą jej część, aż do całkowitego odliczenia). Nie możemy natomiast odliczać wydatków poniesionych po roku 2003.

1. Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:

W ramach tej ulgi możemy odliczyć wydatki poniesione (i udokumentowane) w latach 192-2003 na:

 • zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osób, które wybudowały ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 • remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego.

2. Wysokość ulgi budowlanej

Wysokość ulgi, jaką możemy odliczyć zależy od lat, w których ponieśliśmy powyższe wydatki (rozpoczęliśmy korzystanie z danej ulgi).

Lata 1992-1996

Gdy wydatki zaczęliśmy ponosić w latach 1992-1996, to w przypadku:

 • budowy budynku mieszkalnego,
 • nabdudowy i rozbudowy budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowy strychu, suszarni lub przystosowania innego pomieszczenia na cele mieszkalne

możemy odliczyć całość niewykorzystanej ulgi (bez limitów).

Natomiast, gdy nasze wydatki dotyczyły:

 • zakupu guntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • remontu i modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

możemy odliczyć 19% poniesionych od 1997 r. wydatków.

Lata 1997-2001

Jeżeli inwestycje mieszkaniowe rozpoczęliśmy w latach 1997-2001, to możemy odliczyć wydatki z nimi związane ponoszone do końca 2004 r. - możemy kontynuować odliczanie ulg, jeśli w odpowiednich latach zaczęliśmy je rozliczać i nie zdążyliśmy odliczyć całej przysugującej ulgi (niewykorzystana część przechodzi na lata następne, aż do całkowiego jej odliczenia). Wysokość ulgi zależy od rodzaju wydatków (patrz: wydatki uprawniające do ulg) – i tak, w przypadku wydatków określonych w punktach b-f możemy odliczyć 19% poniesionych nieodliczonych jeszcze kosztów.

Limity ulg z punktów b-f, dla danego roku, to:
1997- 15.561 zł,
1998 – 19.285 zł,
1999 – 25.270 zł,
2000 – 29.260 zł,
2001 – 30.950 zł,
2002 i następne – 35.910 zł

W przypadku ulgi z tytułu zakupu gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu możemy odliczyć 19% wydatkowanej kwoty, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 350 m kw. i ceny 1m kw. gruntu.

OGÓLNY LIMIT WYDATKÓW mieszkaniowych do odliczenia (z punktów a-f) wynosi – w zależności od lat ich poniesienia:
1997 r.– 81.900 zł
1998 r. – 101.500 zł
1999 r. - 133.000 zł
2000 r. – 154.000 zł
2001 r. – 161.000 zł
2002 r. – 189.000 zł
2003 r. – 189.000 zł

Limit jest łączny dla obojga małżonków.

Gdzie rozliczyć ulgę budowlaną

Odliczenia mogą dokonywać jedynie osoby, które w odpowiednich latach rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe oraz rozpoczęły odliczanie ulgi budowlanej. Te osoby mają prawo do dalszego odliczenia ulgi – odliczają niewykorzystaną jej część. Niewykorzystana część ulgi przechodzi na lata następne. Ulga z lat 1992-1996 Przysługującą nam ulgę (część jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w pole ""odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za lata ubiegłe"".

UTRATA PRAWA DO ULGI:

 • wycofanie wkładu ze spółdzielni mieszkaniowej po uprzednim odliczeniu ulgi,
 • zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy po uprzednim odliczeniu ulgi,
 • zbycie nabytego pod zabudowę gruntu/prawa wieczystego po uprzednim odliczeniu ulgi

Ulga z lat 1997-2001

Przysługującą nam ulgę (część jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w pole ""odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku"".

UTRATA PRAWA DO ULGI:

 • wycofanie ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wniesionego od 1 stycznia 1992 r. (uwaga! wycofanie wkładu ma miejsce jedynie do czasu przydzielenia mieszkania lub zamieszkania członka w przydzielonym lokalu, po tym okresie natomiast może nastąpić zwrot wniesionych wkładów, który jest obojętny podatkowo),
 • całkowita zmiana przeznaczenia lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
 • otrzymanie zwrotu uprzednio odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu
 • zbycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (także w formie darowizny).
Jaką kwotę wpisać w polu "wydatki na zasadzie praw nabytych"?

Należy tu wpisać kwotę dokonywanego odliczenia, czyli wydatki poniesione w ubiegłym roku na spłatę kredytu/pożyczki wraz z odsetkami (zob. O jaki rodzaj wydatków chodzi w polu "Wydatki na zasadzie praw nabytych") . Kwota dokonywanego odliczenia nie może być wyższa niż kwota przysługującego na dany rok podatkowy limitu odliczeń. Limit ten oblicza się jako różnicę limitu odliczeń przysługującego podatnikowi w okresie obowiązywania przepisów ustawy (tj. począwszy od 1992), a limitu odliczeń wykorzystanego w latach ubiegłych.

Kasa mieszkaniowa - ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędnośc i w kasie mieszkaniowej

Ulgę tę mogę odliczyć osoby, które przed 1.01.2002 r. zawarły kredyt kontraktowy w banku prowadzącym kasę mieszkaniową i wobec tego ponoszą wydatki z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.
Taką ulgę możemy odliczać do upływu terminu spłaty określonego w kredycie. Liczy się termin określony przed 1.01.2002 r. - czyli określony albo w umowie pierwotnej, albo w aneksie - który został zawarty najpóźniej 31.12..2001 r.

Warunki odliczenia ulgi:

 •  zawarcie kredytu kontraktowego przed 1.01.2002 r.,
 •  gromadzenie oszczędności tylko na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i tylko w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
 •  zawarcie kredytu kontraktowego w celach systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej,

 

Celami systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej są cele służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, a mianowicie:
1. Nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.
2. Uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji
i odnowienia mieszkania.
3. Spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3.
4. Nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest (lub ma być) położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Jeżeli wcześniej odliczaliśmy tzw. dużą ulgę budowlaną musimy pamiętać, aby nasze odliczenia nie przekroczyły limitu wyliczonego dla ulgi budowlanej.
Należy sprawdzić, czy kwota odliczeń z tytułu kasy mieszkaniowej mieści się w limicie, który obliczamy tak: od limitu określonego na lata obowiązywania ustawy (od 1992 r.) należy odjąć llimit już wykorzystany przez nas we wcześniejszych odliczeniach z tytułu dużej ulgi budowlanej.
Jeżeli dodatkowo korzystamy z odliczeń z tytułu spłaconych odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, to limit wynikający z ustawy musimy pomniejszyć o 19% tych odsetek.

Kiedy ulga mieszkaniowa nie przysługuje?

 •  gdy wycofaliśmy zgromadzone środki na rachunku przed upływem terminu określonego w umowie, a wycofane środki przeznaczyliśmy na inne cele niż cele mieszkaniowe,
 •  gdy przenieśliśmy uprawnienie do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich (nie dotyczy dzieci własnych i przysposobionych).
Kredyt mieszkaniowy / ulga odsetkowa

Ulgę tę mogą odliczyć osoby, które spłacają kredyt mieszkaniowy udzielony im między 1.01.2002 a 01.01.2007 r.

Ulga przysługuje na spłatę odsetek od:

 • kredytu mieszkaniowego,
 • kredytu/pożyczki zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • każdego kolejnego kredytu/pożyczki zaciagniętego na spłatę powyższych kredytów.

Gdy kredyt udzielony na spłatę powyższych zobowiązań stanowi część innego kredytu, wtedy odliczeniu podlegają jedynie odsetki od tej części kredytu, która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytów powyżej wymienionych.

Warunki odliczenia ulgi odsetkowej:

 • kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w latach 2002-2006 w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK),
 • inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt ma położenie w Polsce,
 • inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt zakończyła się nie wcześniej niż przed 1.01.2002 r.
 • odsetki zostały faktycznie zapłacone i jest to udokumentowane przez bank lub SKOK.

Jak obliczyć ulgę odsetkową?
Ulga obejmuje odsetki naliczone i zapłacone od dnia 1.01.2001 r. Wcześniejszej spłaty odsetek nie odliczamy. W 2020 odliczamy odsetki naliczone i zapłacone w roku 2019. Ulga przysługuje za odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza 325 990 zł (to limit na 2020 r).
Kwotę ulgi do odliczenia obliczymy wg poniższego wzoru:
(325 990 * kwota zapłaconych odsetek w danym roku)/wysokość zaciągniętego kredytu. Limit dotyczy łącznie obojga małżonków. Nawet jeśli rozliczają się indywidualnie (za wyjątkiem małżonków w separacji), to obowiązuje ich jeden limit. Również składają tylko jeden PIT-D.

Ulgi odsetkowej nie można odliczyć, gdy podatnik lub jego małżonek korzystał lub korzysta z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

 • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, 
 • budowę budynku mieszkalnego, 
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, 
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, 
 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, 
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, 
 • systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.


Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem: Ulga odsetkowa

Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie

To ulgi, które w obecnym roku już nie obowiązują, ale osoby, które rozpoczęły odpowiednie inwestycje mieszkaniowe oraz rozpoczęły odliczenia w latach obowiązywania ulg mogą wciąż odliczać poniesione w okresie obowiązywania ulg wydatki mieszkaniowe - jeśli jeszcze nie rozliczyły całej ulgi. Do tych ulg zaliczamy:

 • ulgę na wynajem (z lat 1992 - 2001), zob. ulga na wynajem
 • dużą ulgę budowlaną (z lat 1992 - 2003), zob. duża ulga budowlana
 • ulgę remontowo-modernizacyjną (z lat 2002 - 2005), zob. ulga remontowo - modernizacyjna

Prawo do odliczenia powyższych ulg w obecnym roku przysługuje osobom, które rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe w latach obowiązywania powyższych ulg. Nie mogą one odliczyć bieżących wydatków (z poprzedniego roku), natomiast mają prawo do odliczenia wydatków z lat obowiązywania ulgi, które nie znalazły pokrycia w dochodzie lub podatku. Oznacza to, że jeżeli nasz dochód lub podatek był za niski i nie pozwolił nam na odliczenie calej ulgi, to jej pozostałą część (jeszcze nie odliczoną) możemy odliczyć w bieżącym roku.

Warunki odliczenia ulg

 • rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej w latach obowiązywania danej ulgi,
 • nieodliczenie całej ulgi w latach jej obowiązywania,
 • prawo do skorzystania ulgi w latach jej obowiązywania.
O jaki rodzaj wydatków chodzi w polu "Wydatki na zasadzie praw nabytych"?

Jest to tzw. ulga kredytowo-pożyczkowa. Pole to wypełniają osoby, które w danym roku spłacały kredyt na cele mieszkalne. Należy tu zapisać rodzaj wydatków, na który w latach 1992-1993 zaciągnęliśmy w zakładzie pracy pożyczkę na cele mieszkaniowe lub w tych latach otrzymaliśmy kredyt na cele mieszkaniowe. Do celów mieszkaniowych zalicza się:

 • zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne,
 • remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 • poniesione wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.
Remont budynku mieszkalnego

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. REMONT LUB MODERNIZACJA PRZYŁĄCZY, elementów przyłączy budynku lub wykonanie
nowych przyłączy, obejmujące:

 • przyłącza wodociągowe, hydrofornie,
 • przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków,
 • przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie,
 • przyłącza do linii elektrycznej.


2. WYKONANIE NOWEGO PRZYŁĄCZA DO SIECI GAZOWEJ.

3. REMONT I MODERNIZACJA FUNDAMENTÓW, ŁĄCZNIE Z IZOLACJAMI, OBEJMUJĄCE:

 • wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,
 • izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,
 • osuszanie fundamentów.


4. REMONT LUB MODERNIZACJA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU LUB ICH
CZĘŚCI, dotyczące:

 • konstrukcji stropów,
 • konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych,
 • konstrukcji i pokrycia dachu,
 • docieplenia stropów i stropodachów,
 • kanałów spalinowych i wentylacyjnych,
 • pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.


5. REMONT LUB MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU, OBEJMUJĄCE:

 • tynki i okładziny zewnętrzne,
 • malowanie elewacji,
 • docieplenie ścian budynku,
 • obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.


6. WBUDOWANIE NOWYCH, WYMIANA LUB REMONT OKIEN ORAZ DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH.

7. PRZEBUDOWA UKŁADU FUNKCJONALNEGO BUDYNKU, OBEJMUJĄCA:

 • sanitariaty i kuchnie,
 • dźwigi osobowe,
 • wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.


8. REMONT, MODERNIZACJA, WYMIANA LUB WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI BUDYNKU, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,
 • instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
 • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.


9. WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH.

10. Remont części wspólnej budynku (ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów, zsypów,
magazynów, pralni, suszarni).

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ, URZĄDZEŃ EKSPLOZYMETRYCZNYCH LUB URZĄDZEŃ GAZOWYCH

 • wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),
 • przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku,
 • zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody - z zastosowaniem gazowych grzejników ciepłej wody - instalacją centralnej ciepłej wody,
 • zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników gazu,
 • wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne.
 • wykonanie instalacji gazu płynnego.
Remont lokalu mieszkalnego

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU MIESZKALNEGO

1. REMONT, MODERNIZACJA LUB WYKONANIE NOWYCH ELEMENTÓW W LOKALU MIESZKALNYM:

 • ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,
 • podłóg i posadzek,
 • okien, świetlików i drzwi,
 • powłok malarskich i tapet,
 • elementów kowalsko-ślusarskich,
 • izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,
 • pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników).


2. REMONT, MODERNIZACJA, WYMIANA LUB WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI W LOKALU MIESZKALNYM, OBEJMUJĄCE:
rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i
urządzeń dotyczących:

 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji elektrycznych,
 • instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
 • instalacji i urządzeń grzewczych,
 • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.


WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI
GAZOWEJ, URZĄDZEŃ EKSPLOZYMETRYCZNYCH LUB URZĄDZEŃ GAZOWYCH

 • remont i wymiana urządzeń gazowych,
 • remont i wymiana instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,
 • zainstalowanie, naprawa i wymiana urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,
 • zainstalowanie gazomierza.
Ulga na wynajem

ULGA NA WYNAJEM nr 1

Jeżeli w latach 1992-1996 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W obecnym roku rozliczamy koszty poniesione w latach 1992-1996, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:
Możemy odliczyć tę ulgę, jeśli w latach 1992-1996 ponieśliśmy wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali się w nim znajdujących na wynajem oraz na zakup działki pod zabudowę wyżej wspomnianego budynku.

Wysokość ulgi na wynajem:
Limit ulgi zależy od roku poniesienia wydatków. I tak w:

 • 1992 r. - limit ulgi wynosił: 247 800 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją w 1994 r.),
 • 1993 r. - 371 000 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją),
 • 1994 r. - 511 000 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją),
 • 1995 r. - 56 700 zł,
 • 1996 r. - 64 400 zł.

Powyższe limity dotyczą łącznie obojga małżonków.

ULGA NA WYNAJEM nr 2

Ta ulga pozwala nam na odliczenie wydatków poniesionych w latach 1997 - 2003.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:
Wydatki poniesione w latach 1997-2003 na budowę własnego (lub ze współwłasnością) budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej 5 lokali na wynajem oraz na zakup działki pod zabudowę tego budynku.

Wysokość ulgi na wynajem:
Limit ulgi zależy od roku poniesienia wydatków. I tak w:

 • 1997 r. - limit ulgi wynosił 81 900 zł,
 • 1998 r. - 101 500 zł,
 • 1999 r. - 133 000 zł,
 • 2000 r. - 154000 zł,
 • 2001 r. - 161 000 zł,
 • 2002 r. - 189 000 zł,
 • 2003 r. - 189 000 zł.

Powyższe limity dotyczą łącznie obojga małżonków.

Ulga remontowo - modernizacyjna

Jeżeli w latach 2003-2005 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W obecnym roku (i latach następnych) rozliczamy koszty poniesione w latach 2003-2005, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi (pozostałą jej część, aż do całkowitego odliczenia). Nie możemy natomiast odliczać wydatków poniesionych po roku 2005.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:

 • zakup materiałów i urządzeń,
 • zakup usług obejmujących:

- wykonanie ekspertyzy, opinii projektu,
- transport materiałów i urządzeń,
- wykonawstwo robót.

 • wynajem sprzętu budowlanego,
 • opłat administracyjne itp.

Powyższe wydatki muszą być ponoszone w związku z pracami remontowymi lub modernizacyjnymi budynku lub lokalu mieszkalnego.

 • Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego - zob. remont budynku mieszkalnego.
 • Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego - zob. remont lokalu mieszkalnego.

Wysokość ulgi remontowo-modernizacyjnej:
Ogólny limit wydatków z tytułu ulg mieszkaniowych wynosi 189 000 zł.
Kwota do odliczenia z tytułu ulgi remontowo-modernizacyjnej wynosi 19% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż:

 • 3% ogólnego limitu – gdy wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Odliczenie z tego tytułu nie może zatem przekroczyć 5 670 zł,
 • 2,5% ogólnego limitu – gdy wydatki dotyczyły lokali mieszkalnych. Odliczenie z tego tytułu nie może zatem przekroczyć 4 725 zł.

Limit jest łączny dla obojga małżonków.

Gdzie rozliczyć ulgę remontowo-modernizacyjną:
Przysługującą nam ulgę (część jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w pole odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe.

18. Pozostałe odliczenia w PIT-28

Pozostałe odliczenia w PIT-28
Ten ekran przedstawia rzadsze kategorie ulg do rozliczenia w PIT-28. Do wyboru mamy rozliczenie podatku zapłaconego za granicą, odliczenie ikze, zwrot świadczeń oraz inne niewymienione wcześniej ulgi. Aby wybrać daną ulgę należy kliknąć w odpowiedni kafelek oraz przejść "Dalej".

Czym jest IKZE? Czy to jest to samo, co IKE?

IKZE oraz IKE to III filar ubezpieczń społecznych. To konta, na których można oszczędzać na przyszłą emeryturę (w ramach dobrowolnego III filaru). Konta te są odrębne od siebie. IKZE oraz IKE to nie to samo. IKZE, to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, IKE, to Indywidualne Konto Emerytalne.

Ulgę w zeznaniu rocznym możemy odliczyć, tylko w przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE (aby ulga nam przysługiwała musimy gromadzić środki tylko na jednym rachunku IKZE). Odliczamy kwotę wpłaconych składek. Oszczędności gromadzone na IKE nie uprawniają nas do ulgi w zeznaniu rocznym. 

Wypłata środków z IKE, gdy nabyliśmy do niej uprawnienia nie jest opodatkowania, natomiast wypłata z IKZE jest opodatkowana 10% podatkiem.
Gdy środki wycofujemy, to musimy zapłacić 19% podatku z zysków kapitałowych - w przypadku IKE lub wykazać wycofane środki jako przychód w zeznaniu rocznym - w przypadku IKZE.

Czym są nienależnie pobrane świadczenia?

Są to świadczenia, które otrzymaliśmy nienależnie, np.

 • ustało nasze prawo do ich otrzymywania lub zostało ono wstrzymane, 
 • otrzymywano świadczenia na podstawie fałszywych dokumentów uprawniających do świadczeń,

Świadczeniami takimi mogą być:

 • emerytura, renta, gdy ją otrzymaliśmy, a nasz status już na nią nie pozwalał,
 • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne.

19. Ulga zagraniczna

Ulga zagraniczna

Na tym ekranie należy podać kwotę podatku zapłaconego za granicą - w celu obliczenia tzw. ulgi zagranicznej (abolicyjnej), należnej osobom, które prowadziły działalność w  krajach uprawniających do odliczenia ulgi zagranicznej.


20. Odliczenie pozostałych ulg

Odliczenie pozostałych ulg
Ten ekran to odliczenie pozostałych ulg - jak np. ulgi z tytułu IKZE (gromadzenia oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym), wyszkolenia uczniów, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, czy z tytułu opłacania składek za zatrudnioną osobę w gospodarstwie domowym do roku 2007.

Czym jest IKZE?

IKZE to III filar ubezpieczeń społecznych. To konto, na którym można oszczędzać na przyszłą emeryturę (w ramach dobrowolnego III filaru).  IKZE, to Indywidualne Konto Zabezpieczenie Emerytalnego.
Ulgę w zeznaniu rocznym możemy odliczyć w przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE (aby ulga nam przysługiwała musimy gromadzić środki tylko na jednym rachunku IKZE). Odliczamy kwotę wpłaconych (w poprzednim roku kalendarzowym) składek.

Ile mogę odliczyć z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Należy tu wpisać kwotę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, który powiększył nasz dochód do opodatkowania (był wykazywany w rozliczeniu rocznym).
Wpisujemy tu daną kwotę, jeśli zwróciliśmy świadczenie brutto, od którego potrącono podatek i gdy pracodawca tego nie uwzględnił. Gdy zwróciliśmy świadczenie netto, to nie przysługuje nam odliczenie, ponieważ kwota netto nie zawiera już podatku. Natomiast w kwocie brutto jest zawarty podatek, który wcześniej niesłusznie zapłaciliśmy (od przychodu jakim było nienależnie pobrane świadczenie - a skoro zwracamy świadczenie, to powinno nam się zwrócić podatek od niego zapłacony).

Zatrudnienie pomocy domowej

Należy tu wpisać wydatki poniesione na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w gospodarstwie domowym.
Odliczenie to przysługuje Tobie, jeżeli jako osoba samodzielnie prowadząca gospodarstwo domowe, zatrudniłeś do pomocy w tym gospodarstwie osobę bezrobotną (która nie jest z Tobą spokrewniona lub spowinowacona do drugiego stopnia), zarejestrowałeś umowę aktywizacyjną w urzędzie pracy oraz poniosłeś wydatki z własnych środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej. Poniesione wydatki powinny być udokumentowane (dokumentów nie dołączamy do zeznania rocznego, należy jednak je przechowywać przez 5 lat od dnia złożenia PIT-u).
Odliczenie to dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r. Nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00